Info

DOO "Komunalno Kotor" Kotor 
Škaljari bb, 85330 Kotor

Tel/fax: 032/325-677
Ž.R: 505-1046-37
PIB: 02013274
Reg. PDV: 20/31-00078-8
Web: www.jkpkotor.com

direktor@jkpkotor.com

nabavke@jkpkotor.com

finansije@jkpkotor.com

kapela@t-com.me

aziljkpkotor@t-com.me

zana@jkpkotor.com

milan@jkpkotor.com

zastitazs@jkpkotor.com

komunalnokotor@t-com.me

Predsjednički izbori 2018

Parlamentarni izbori 2016.

Novosti

Integrisani saobraćaj u Perastu

PDFŠtampaEl. pošta

U periodu od 01.06. do 01.10.2015. godine u vremenskom intervalu od 08:00 do 01:00 čas, krzo Perast je zatvoren saobraćaj. Propuštaju se samo vozila sa propusnicom, i dostavna vozila od 08:00 - 10:00 časova. Kroz Perast normalno saobraća lokalni autobus Blue Line i Open Tour. MZ Perast je dozvolila izdavanje 226 propusnica za Peraštane.

Parkinzi na ulazu i izlazu iz Perasta se naplaćuju po cijeni od 0.50 centi za putnička vozila, svaki započeti sat ili dnevno po cijeni od 2.00€. Za kombije i minibuse cijena je 5€ po započetom satu ili 20€ za cijeli dan. Za autobuse cijena je 10€ po započetom satu ili 40€ za cijeli dan. 

U Perastu mogu da ulaze taxi vozila sa kotorskom registracijom ali samo da iskrcaju putnike i da izađu. Parking im se ne naplaćuje dok čekaju putnike. Taxi vozila sa drugim registarskim tablicama ne mogu da uđu u Perast.

Električni minibusi i 2 električna vozila segway, električni i obični bicikli su van upotrebe jer su dotrajali i ne rade.

 

Javno nadmetanje - licitacija

PDFŠtampaEl. pošta

Na osnovu Odluke br.­­­1322 od 23.04.2015. godine, DOO «Komunalno Kotor» Kotor oglašava

 

JAVNO NADMETANJE-LICITACIJU

 

I. Predmet javnog nadmetanja je davanje u zakup na određeno vrijeme, za period 01.05.-31.05.2015. i 01.09. – 30.09.2015. godine /van sezona/ i 01.06. – 31.08.2015 godine /sezona/:

1. Jedanaest mjesta na kamenim stolovima za prodaju bižuterije, suvenira, knjiga, slika, plažne galanterije i sl. u spoljašnjem dijelu zelene gradske pijace u Kotoru.

2. Petnaest mjesta za postavljanje tipskih montažnih objekata za prodaju sladoleda originalnog(fabrickog pakovanja), sokova originalnog (fabrickog) pakovanja, kukuruza, kokica i secerne vune u spoljašnjem dijelu zelene gradske pijace naspram kamenih stolova.

  1. Početna mjesečna cijena zakupnine po prodajnom mjestu pod tačkom 1. iznosi:

 

 

STOLOVI PO BROJEVIMA

Početna cijena po stolu u van sezoni /maj i septem./

bez PDV-a

Početna cijena po stolu u sezoni /jun, jul i avgust/

bez PDV-a

47-49

385,00€

550,00 €

50-55

690,00 €

990,00 €

56-59

460,00 €

660,00 €

60-65

630,00 €

900,00 €

66-68

315,00 €

450,00 €

69-76

670,00 €

960,00 €

77-79

250,00 €

360,00 €

80-85

500,00 €

720,00 €

86-89

330,00 €

480,00 €

90-95

500,00 €

720,00 €

96-98

250,00 €

360,00 €

 

Početna mjesečna cijena zakupnine po prodajnom mjestu pod tačkom 2. iznosi: u van sezoni /maj i septembar/ 300,00 € bez PDV-a, a u sezoni /jun, jul i avgust/ 535,00 € bez PDV-a.

III. Prva ponudjena cijena ne može biti manja od 10% početne cijene sa naznakom ponudjača za koje prodajno mjesto se nadmeće i koju vrstu proizvoda ce prodavati i za koji period /van sezone –maj i septembar ili sezona-jun, jul i avgust/ pa i u slučaju prijave jednog učesnika na javnom nadmetanju .

IV. Davanje u zakup prodajnih mjesta izvršit će se putem javnog nadmetanja – licitacije koja će se održati dana 30.04.2015. godine sa početkom u 10,00 h u prostorijama poslovne zgrade DOO «KOMUNALNO KOTOR», Kotor, Škaljari bb.

V. Pravo učešća u postupku javnog nadmetanja - licitacije imaju sva zainteresovana lica koja ispunjavaju uslove za obavljanje trgovine i nemaju dugovanja prema DOO «Komunalno Kotor» Kotor.

U postupku javnog nadmetanja ne mogu učestvovati zaposleni u DOO «Komunalno Kotor» Kotor.

VI. Učesnici javnog nadmetanja – licitacije dužni su da na ime učešća u postupku javnog nadmetanja uplate novčani iznos u visini od 10% od početne cijene iz tč.2. ovog oglasa do početka javnog nadmetanja, na žiro račun br. 505-1046-37 kod „Atlas mont banke“ Kotor ili na blagajni Preduzeća na dan licitacije i dostave na uvid rjesenje o registraciji

VII. Učesniku javnog nadmetanja koji ne uspije na licitaciji izvršit će se povraćaj uplaćenih sredstava iz tačke 6. ovog oglasa odmah po završetku postupka javnog nadmetanja.

VIII. Učesnik koji uspije na licitaciji dužan je zaključiti Ugovor o davanju u zakup prodajnog mjesta u roku od tri dana od završetka postupka licitacije nakon što predhodno uplati dostignutu cijenu zakupnine, a za van sezonu cijeli iznos, na žiro račun br. 505-1046-37 kod „Atlas mont banke“ Kotor ili na blagajni Preduzeća.

IX. Ukoliko učesnik ovog oglasa iz bilo kojih razloga ne uplati izlicitiranu cijenu i ne pristupi zaključenju ugovora gubi pravo na povraćaj kaucije a DOO «Komunalno Kotor» Kotor će se obratiti drugom ponuđaču u skladu sa redosljedom plasmana ponuda, i ponuditi izlicitirauj cijenu ponudjača koji je odustao.

Sva bliža objašnjenja mogu se dobiti na telefon 032/ 325-677.

 

Opština Kotor i DOO "Komunalno Kotor" odabrani su da učestvuju u projektu "Prikupljanje podataka o komunalnom otpadu u jugoistočnoj Evropi"

PDFŠtampaEl. pošta

Na osnovu javnog poziva za učešće u projektu „Prikupljanje podataka o otpadu u zemljama Jugoistočne Evrope“, u periodu do 20. novembra 2014. godine, ukupno je dostavljeno 106 prijava opština i javnih komunalnih preduzeća iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Makedonije i Crne Gore.

Opština Kotor i DOO “Komunalno Kotor” odabrani su da učestvuju u projektu “Prikupljanje podataka o komunalnom otpadu u jugoistočnoj Evropi”.

Preliminarna selekcija pristiglih prijava izvršena je komisijski od strane nacionalnih/entitetskih Saveza opština i gradova, Udruženja komunalnih preduzeća i Udruženja za upravljanje otpadom u svim partnerskim zemljama. Rezultati preliminarne selekcije su zajedno sa svim prijavama dostavljeni komisiji koju su činili predstavnici GIZ-a, NALAS-a, SESWE i Aquasan mreže u BiH (koordinacioni odbor). Komisija je nakon analize i verifikacije dostavljene dokumentacije te konsultacija sa članovima nacionalnih komisija za preliminarni odabir opština, donijela konačnu listu od ukupno 16 odabranih opština i komunalni preduzeća za učešće u projektu.

Glavni cilj projekta je da javna komunalna preduzeća i opštine u Jugoistočnoj Evropi izgrade kapacitete da efikasnije razdvajaju i koriste podatke o prikupljenom, tretiranom i odloženom komunalnom otpadu. 

 

Licitacija Pijaca Kotor - kućice i Kućica za prodaju cvijeća - Kapela Škaljari

PDFŠtampaEl. pošta

Na osnovu Odluke br.3948 od 25.12.2014. godine, D.O.O.»Komunalno Kotor« Kotor oglašava

 

JAVNI POZIV - licitaciju

Za dostavljanje zatvorenih ponuda za davanje u zakup prodajnih objekata

 

I.Predmet ovog poziva je prikupljanje ponuda za davanje u zakup na odredjeno vrijeme:

I.1. deset prodajnih objekata montažnog tipa na natkrivenom dijelu gradske pijace u Kotoru /pod »Markat«/ za trgovinsku namjenu

 

 

Red.

broj.

Objekat

 

Površina u m²

 

Namjena

Početna mjeseč. cijena zakupa po objektu bez PDV-a.

 

Rok zakupa

 

1.

Objekat br. 1.

14,00

 

trgovina -bižuterija

500,00 €

 

1 godina

 

2.

Objekat br. 2.

14,00

trgovina-prodaja plastike

 

500,00 €

 

1 godina

 

3.

Objekat br. 3.

14,00

trgovina-prod. voća i pov

500,00 €

 

1 godina

 

4.

Objekat br. 4.

14,00

trgovina-prehrane i mješovite robe

 

500,00 €

 

1 godina

 

5.

Objekat br. 5. Objekat br. 6. Objekat br. 7.

14,00

14,00

14,00

trgovina-prehrane i mješovite robe

 

 

 

 

1.500,00 €

 

1 godina

 

6.

 

Objekat br. 8.

 

14,00

trgovina-prehrane i mješovite robe

 

500,00 €

 

1 godina

 

7.

 

Objekat br. 9. Objekat br. 10.

14,00

14,00

trgovina-prodaja ribe

1.000,00

1 godina

I.2. jednog prodajnog objekta kod kapele u Škaljarima po namjeni cvjećara sa početnom mjesečnom cijenom zakupa od 500,00 € bez PDV-a na odredjeno vrijeme za period od jedne godine .

II. Prodajni objekti se izdaju u viđenom stanju

III. Pravo učešća u postupku licitacije imaju pravna lica uz obavezu uplate 10% od početne cijene, do početka javne licitacije, na žiro račun br. 505-1046-37 ili na blagajni ovog Preduzeća.

Ponuda treba da sadrži:

1.Tačan naziv i adresu ponuđača, firmu, sjedište, PIB, JMB i šifru djelatnosti

2. Cijenu zakupa u € ( eurima)

3. Oznaku pozicije na koji se ponuda odnosi

Obaveza ponuđača je: da u dokumentaciji ponude dostave lične podatke:sjedište pravnog lica ,dokaz o registraciji, dokaz da pravno lice nije pod stečajem izdatog od nadležnog organa - Privrednog suda i dokaz da plaćanja prema pravnom licu nijesu obustavljena, dokaz da su izmirene poreske obaveze - akt Poreske uprave na čijem je području sjedište pravnog lica kao i dokaz da nema dugovanja zaključno sa 30.11.2014. godine prema D.O.O. »Komunalno Kotor« Kotor.

Sva priložena dokumenta moraju biti originali ili ovjerene kopije od nadležnog organa i ne starije od 6 mjeseci od dana objavljivanja javnog poziva

IV. Prilikom izbora najpovoljnijeg ponudjača polaziće se od kriterijuma: najviše ponuđene cijene.

V. Ponudu dostaviti u zapečaćenom kovertu s naznakom »Za javno nadmetanje« - ne otvaraj'' uz preciznu oznaku pozicije /redni broj / svakog radnog dana zaključno sa 15.01.2015. godine do 9,30 časova, neposrednom predajom na arhivi D.O.O.»Komunalno Kotor« Kotora, Škaljari b.b Kotor.

VI. Javno otvaranje, na koje su pozvani svi zainteresovani ponuđači će biti održano dana 15.01.2015. godine sa početkom u 10,00 časova u prostorijama D.O.O. »Komunalno Kotor« Kotor.

Ponude dostavljene poslije navedenog roka (neblagovremene), kao i one koje nijesu zapečaćene neće se razmatrati i vraćaju se ponuđaču.

Ponuda koja ne sadrži sve dokaze utvrđene tekstom javnog poziva smatra se nepotpunom i ista se neće razmatrati.

Učesnici na javnom pozivu će biti obaviješteni o ishodu istog u roku od 3 dana od dana otvaranja ponuda.

Sa najpovoljnijim ponuđačem će biti zaključen ugovor o zakupu objekta u roku od 3 dana od konačnosti Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

U slučaju da se najpovoljniji ponuđač povuče iz nadmetanja , D.O.O. »Komunalno Kotor« Kotor će zadržati depozit i obratiti se drugom ponuđaču u skladu sa redosljedom plasmana ponuda.

Ponuđaču čija ponuda ne bude prihvaćena, izvršiće se povraćaj iznosa garancije nakon zaključenja ugovora sa najpovoljnijim ponuđačem tj. ponuđačem čija je ponuda prihvaćena.

Sva bliža objašnjenja mogu se dobiti na telefon 032/ 325-677.


Komisija za sprovodjenje

postupka licitacije

 

Strana 26 od 29

klaster otpad