Info

DOO "Komunalno Kotor" Kotor 
Škaljari bb, 85330 Kotor

Tel/fax: 032/325-677
Ž.R: 505-1046-37
PIB: 02013274
Reg. PDV: 20/31-00078-8
Web: www.jkpkotor.com

direktor@jkpkotor.com

nabavke@jkpkotor.com

finansije@jkpkotor.com

kapela@t-com.me

aziljkpkotor@t-com.me

zana@jkpkotor.com

milan@jkpkotor.com

zastitazs@jkpkotor.com

komunalnokotor@t-com.me

Predsjednički izbori 2018

Parlamentarni izbori 2016.

Novosti

Poziv za javno nadmetanje u otvorenom postupku javne nabavke

PDFŠtampaEl. pošta

Nabavka plastičnih kontejnera 1100 litara sa lučnim poklopcem i metalnih pocinkovanih kontejnera sa lučnim poklopcem 1100 litara.

Opširnije...

 

Pravilnik za postupanje DOO „Komunalno Kotor“ Kotor prilikom sprovodjenja postupka nabavke male vrijednosti

PDFŠtampaEl. pošta

Na osnovu člana 30 stav 1 Zakona o javnim nabavkama Crne Gore („Sl.list CG“ br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17), Pravilnika o sadržaju akata i obrascima za sprovodjenje nabavke male vrijednosti („Sl.list CG“ br.49/17) i člana 34. Statuta Društva sa ograničenom odgovornošću „Komunalno Kotor“ Kotor , Odbor direktora na osmoj redovnoj sjednici, održanoj dana 15.08.2017. godine, donosi:

P R A V I L N I K

za postupanje Društva sa ograničenom odgovornošću „Komunalno Kotor“ Kotor

prilikom sprovodjenja postupka nabavke male vrijednosti

 

I UVODNE ODREDBE

Član 1

Pravilnikom za postupanje Društva sa ograničenom odgovornošću „Komunalno Kotor“ Kotor (u daljem tekstu: Naručilac) kao naručioca prilikom sprovodjenja postupka nabavke male vrijednosti, (u daljem tekstu: Pravilnik) definišu se osnove pripreme i vodjenja postupaka nabavke male vrijednosti, uz poštovanje načela javnih nabavki, za nabavku roba i usluga procijenjene vrijednosti do 15,000,00 €, odnosno za nabavku radova procijenjene vrijednosti do 30.000,00 € ako za tu nabavku naručilac ne sprovodi postupak iz člana 20 Zakona o javnim nabavkama (u daljem tekstu: Zakon).

Na pitanje koja nijesu posebno uredjena ovim pravilnikom shodno se primjenjuju odgovarajuće odredbe Zakona kojim se uredjuju javne nabavke i propisa donijetih na osnovu tog Zakona.

Opširnije...

 

Saopštenje za javnost

PDFŠtampaEl. pošta

Poštovani sugrađani,kako je sezona u toku želimo da vas obavijestimo o aktivnostima Komunalno preduzeća.

Kako su u našoj opštini razne manifestacije i pojačan je broj posjetilaca radnici Komunalno doo su pored redovnih aktivnosti odvoza smeća, održavanja zelenih površina koje su zbog sezone pojačane a koristeći dobru saradnju sa Komunalnim preduzećem u Tivtu, angažovana je mašina za pranje javnih površina.

Tom mašinom je u jutarnjim časovima oprano šetalište u Dobroti a nakon toga se oprao prostor iza katedrale Sv.Tripuna ,područje od zgrade opštine ka zgradi skupštine (Palata Bizanti),kao i ulicu iza gradskog sata i područje iza crkve Blažene Ozane.

I ovom prilikom apelujemo na građane da odlaganje smeća vrše u kantama i kontejnerima namijenjenim za tu svrhu te da se strogo pridržavaju termina odlaganju, kabastog otpada koji su predviđeni terminima donešenim opštinskom odlukom a to su :ponedeljak , srijeda i petak nakon 15:00 časova.

Takođe smo počelii saradnju sa SISTEM 48 tako da građani mogu svoje primjedbe ,zapažanja i sugestije da podijele sa njima a na koje ćemo vrlo rado i u najkraćem mogućem vremenu odgovoriti.

Komunalno doo Kotor svojim građanima unaprijed zahvaljuje na saradnji.

PR služba Komunalnog preduzeća

 

Komunalno preduzeće pokreće akciju udomljavanja životinja

PDFŠtampaEl. pošta

U Azilu na Lovanji imamo veliki broj pasa kao i štenadi. Apelujemo na sve građane, ljubitelje životinja u koliko imaju potrebe za kućnim ljubimcem da dođu do Azila i možda baš tamo među napuštenim pronađu odgovarajućeg kućnog ljubimca.

Komunalno preduzeće pokreće akciju udovljavanja životinja i daje sve napore da se održi svaki pas. U koliko ima zainteresovanih građana, mole se da se za detaljnije infomacije jave na kontakt telefon 067-257-964

 

Strana 10 od 22

klaster otpad