Info

DOO "Komunalno Kotor" Kotor 
Škaljari bb, 85330 Kotor

Tel/fax: 032/325-677
Ž.R: 505-1046-37
PIB: 02013274
Reg. PDV: 20/31-00078-8
Web: www.jkpkotor.com

direktor@jkpkotor.com

nabavke@jkpkotor.com

finansije@jkpkotor.com

kapela@t-com.me

aziljkpkotor@t-com.me

zana@jkpkotor.com

milan@jkpkotor.com

zastitazs@jkpkotor.com

komunalnokotor@t-com.me

Predsjednički izbori 2018

Parlamentarni izbori 2016.

Novosti

DOO "Komunalno Kotor" dobitnik međunarodne nagrade

PDFŠtampaEl. pošta

DOO “Komunalno Kotor” Kotor, je obaviješteno od strane Selektivnog odbora Global Trade Leaders' Club, da je izabrano kao preduzeće koje zaslužuje ovogodišnju MEĐUNARODNU NAGRADU ZA LIDERSTVO U IMIDŽU I KVALITETU oragnizacije, za djelovanje tokom predhodne godine.

Predstavniku DOO “Komunalno Kotor” Kotor, nagrada će biti uručena tokom svečanog ručka, koji će se održati 28.11.2016. godine u Madridu, Španija.

Ova nagrada je napravljana da bi se prepoznala i promovisala filozofija ogranizacionog kvaliteta, koja omogućava brendovima preduzeća da postanu vodeći na svojim tržištima.  Odluka o dodjeljivanju nagrade.

 

Odluka o utvrđivanju cjenovnika usluge za poslove suzbijanja štetnih organizama i uništavanja bilja i biljnih djelova

PDFŠtampaEl. pošta

Na osnovu člana 46. Statuta DOO "Komunalno Kotor" Kotor, a u vezi sa ovlašćenjem za vršenje javnih poslova suzbijanja štetnih organizama, donosi se Odluka o utvrđivanju cjenovnika usluge za poslove suzbijanja štetnih organizama i uništavanja bilja i biljnih djelova. Odluka

 

Pravilnik o sprovođenju postupka javne nabavke neposrednim sporazumom

PDFŠtampaEl. pošta

Broj: 1955/1

Kotor, 21.06.2016 god.

 

Na osnovu člana 30 stav 4 Zakona o javnim nabavkama Crne Gore („Sl.list CG“ br.42/11, 57/14 i 28/15) Odbor direktora DOO „KOMUNALNO KOTOR“ , donio je

P R A V I L N I K

O SPROVOĐENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE NEPOSREDNIM SPORAZUMOM

 

Predmet pravilnika

Član 1

Ovim Pravilnikom propisuje se postupak javne nabavke neposrednim sporazumom.

 

Definicije i uslovi za primjenu neposrednog sporazuma

Član 2

Postupak nabavke neposrednim sporazumom primjenjuje u skladu sa članom 30 Zakona o javnim nabavkama, za nabavku roba, usluga i ustupanje i izvođenja radova čija je procijenjena vrijednost jednaka ili manja od 5.000.00 EUR -a (slovima: pethiljadaeura).

Neposredni postupak je postupak u kojem DOO „Komunalno Kotor“, kao naručilac traži prijedlog cijene ili ponudu od jednog ili više ponuđača, pružaoca usluga ili izvođača radova i pregovara ili prihvata tu cijenu, kao uslov za konačan sporazum.

U slučaju da se uputi zahtjev za dostavljanje ponuda od više ponuđača i da ponudu dostavi više ponuđača, pod uslovom da su ispunjeni svi uslovi u pogledu predmeta javne nabavke navedeni u zahtjevu, izbor najpovoljnije ponude vrši se primjenom kriterijuma najniže ponuđene cijene.

Zahtjev za dostavljanje ponuda neposrednim sporazumom sadrži i slijedeće podatke o naručiocu, detaljan opis predmeta javne nabavke – tehničku specifikaciju (roba, usluga ili radova), uključujući i relevantne faktore poput količine, kvaliteta tehničkog opisa, estetskih i funkcionalnih karakteristika i zahtjeva, kriterijuma zaštite životne sredine, mjesta i roka za isporuku, procijenjenoj vrijednosti, mjestu i rokovima izvršenja, načina izvršenja predmeta javne nabavke koji su od značaja za izradu ponude i izvršenje ugovora, druge podatke od značaja za nabavku, rok i mjesto isporuke roba, izvršenja usluga ili izvođenja radova, rok za dostavljanje ponude, rok važenja ponude i druge podatke od značaja za sprovodjenje postupka javne nabavke neposrednim sporazumom.

 

Poštovanje načela

Član 3

Postupak neposrednog sporazuma sprovodi se na način koji osigurava poštovanje načela ekonomičnosti i efikasnosti upotrebe javnih sredstava načela obezbjedjenja konkurencije, načela transparentnosti postupka javne nabavke i načela ravnopravnosti.

DOO „Komunalno Kotor“ će postupak javne nabavke neposrednim sporazumom sprovoditi bez diskriminacije ili favorizovanja bilo kojeg ponuđača uz poštovanje antikorupcijskih pravila i pravila sprečavanja sukoba interesa.

 

Definisanje potreba naručioca

Član 4

DOO „Komunalno Kotor“ će pažljivo razmotriti svoje zahtjeve koji se odnose na robe, usluge ili radove u toku jedne budžetske ili finansijske godine koja će realizovati ovim postupkom.

 

Određivanje predmeta javne nabavke

Član 5

DOO „Komunalno Kotor“ je u obavezi da definiše predmet javne nabavke u skladu sa jedinstvenim rječnikom javne nabavke (CPV) i odredbama iz člana 41 Zakona o javnim nabavkama.

 

Priprema postupka

Član 6

Procjenjivanje vrijednosti i nabavki koje se sprovode putem neposrednog sporazuma, vrši se u skladu sa članom 21 stav 1 aleja 1 i članom 44 ovog Zakona.

Procjenjena vrijednost može se bazirati na cijenama prethodnih sličnih nabavki, ili iz ponuđačevog kataloga, ili iz istraživanja tržišta koje je prethodno urađeno u vrijeme konkretne nabavke putem neposrednog sporazuma.

Procijenjena vrijednost predmetne javne nabavke mora biti važeća u trenutku kada se uputi zahtjev ponuđaču-ima za dostavljanje ponude.

 

Odluka o primjeni postupka putem neposrednog sporazuma

Član 7

Nakon prijema ponuda od jednog ili više ponuđača a prije donošenja odluke o dodjeli ugovora putem neposrednog sporazuma, DOO „Komunalno Kotor“ razmatra, uzimajući u obzir načelo najefikasnijeg korišćenja javnih sredstava, da li:

  • prihvata prijedlog cijene ili pregovora o istoj, ili

  • u slučaju neprihvatljivosti cijene ili nepovoljnog ishoda pregovora, naručilac će se obratiti drugom ponuđaču da dostavi prijedlog cijene ili ponudu, ili

  • odabraće drugu vrstu postupka, definisanu zakonom.

Izbor ponuđača

Član 8

Prije odluke o pozivanju određenog ponuđača, ovlašćena lica DOO „Komunalno Kotor“ provjeravaju stanje na tržištu roba, usluga ili radova, posebno tržišnu cijenu predmeta nabavke.

Ovlašćeno lice bira ponuđača na način koji garantuje adekvatnu razmjenu vrijednosti za uloženi novac.

 

Sprovođenje postupka

Član 9

DOO „Komunalno Kotor“ informiše izabranog ponuđača o svim zahtjevima koji se odnose na predmet nabavke.

Kada traži prijedlog cijene ili ponude, naručilac daje ponuđaču, dovoljno vremena da pripremi prijedlog cijena ili ponudu, uzimajući u obzir kompleksnost nabavke.

Po dobijanju ponuda, odabira se ponuđač koji je dovoljno kvalifikovan da uredno izvrši isporuku ponuđene robe, usluge ili radova koje je sam utvrdio.

Prilikom vođenja pregovora koji se odnose na prijedlog cijene ili ponude, DOO „Komunalno Kotor“ djeluje u skladu sa dobrom komercijalnom praksom.

 

Prihvatanje predložene ili dogovorene cijene i zaključivanje neposrednog sporazuma

Član 10

Prihvatanje predložene cijene podrazumijeva da prihvaćena cijena ne bude veća od odgovarajuće tržišne cijene.

Neposredni sporazum smatra se zaključenim kada ovlašćeno lice naručioca prihvati profakturu/račun ili drugi osnov za plaćanje u slučaju:

  • nabavki čija vrijednost iznosi do 1.500,00 eura, neposredni sporazum smatra se zaključenim uz prilaganje odgovarajuće dokumentacije;

  • nabavka čija vrijednost iznosi 1.500,00 eura ili više, nabavka neposrednim sporazumom se dokazuje, pored ostalog i narudžbenicom ili ugovorom u pisanoj formi DOO „Komunalno Kotor“ mora biti u mogućnosti da dokaže da su načela javnih nabavki zadovoljena u konkretnom postupku dodjele neposrednog sporazuma.

Pravo prigovora

Član 11

U postupku neposrednog sporazuma, ponuđač ima pravo prigovora, a žalba nije dopuštena.

 

Prelazne i završne odredbe

Član 12

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se na internet site DOO „Komunalno Kotor“.

 

PREDSJEDNIK

ODBORA DIREKTORA

 

Saopštenje za javnost povodom stvaranja saobraćajnih gužvi u Perastu

PDFŠtampaEl. pošta

U periodu od 01.06.2016. godine do 30.09.2016. godine kroz Perast će se odvijati održivi i integrisani saobraćaj. Mjesna zajednica Perast je odobrila propusnice za 224 vozila koja mogu da ulaze u grad u bilo koje vrijeme i da se zadržavaju bez ograničenja. S obzirom da u gradu nema dovoljno parking mjesta vozila se parkiraju u zoni puta, što predstavlja najveći razlog stvaranja gužve. Parkiranje vozila u zoni puta je grubi saobraćajni prekršaj, gdje god da se napravi. Težina ovakvog saobraćajnog prekršaja dobija još veće razmjere u gradu kao što je Perast, gdje se trudimo da projekat održivog i integrisanog saobraćaja sprovedemo na maksimalno zadovoljavajući način. Kako se radi o saobraćajnim prekršajima i ugrožavanju javnog reda i sigurnosti građana, neophodna je svakadnevna intervencija saobraćajne i komunalne policije.

Dostavna vozila takođe prave saobraćajne gužve, jer prilikom istovara robe parališu saobraćaj dok ne obave posao, ali taj problem bi bio mnogo manje izražen da se uklone sva parkirana vozila u zoni puta. Saobraćajnu gužvu prave i autobusi OPEN TOUR jer ne mogu da se mimoiđu, a ponekad ni da prođu zbog parkiranih vozila u zoni puta. Veliku saobraćajnu gužvu prave taxi vozači jer parkiraju svoja vozila na dijelu puta, u centru, da bi sačekali putnike i u tim situacijama dolazi do saobraćajnog kolapsa. Zbog svega navedenog, često se bune mještani i traže od zaposlenih iz DOO "Komunalno Kotor" da ovim prekršiocima zabrane ulaz u grad.

Kroz Perast takođe, u ovom periodu, prolazi i redovna autobuska linija Blue Line, tako da su i oni jedan od uzročnika saobraćajnih gužvi jer ne mogu da prođu kroz grad zbog nepropisno parkiranih vozila.

Kako DOO "Komunalno Kotor" nema ovlašćenje da zabrani ulazak u grad, bilo kome od ovih prekršioca, naglašavamo da je intervencija nadležnih službi neophodna.

 

Strana 10 od 17

klaster otpad