Licitacija Pijaca Kotor - davanje u zakup prodajnih objekata

Štampa

Na osnovu Odluke br.5331/1 od 08.12.2016. godine, D.O.O.»Komunalno Kotor« Kotor oglašava

                                                                                   JAVNI POZIV - licitaciju

Za dostavljanje zatvorenih ponuda za davanje u zakup prodajnih objekata 

I.Predmet ovog poziva je prikupljanje ponuda za davanje u zakup na odredjeno vrijeme: 

I. Deset prodajnih objekata montažnog tipa na natkrivenom dijelu gradske pijace u Kotoru /pod »Markat«/ za trgovinsku namjenu

II. Prodajni objekti se izdaju u viđenom stanju

III. Pravo učešća u postupku licitacije imaju pravna lica uz uplatu 10% od početne cijene, do početka javne licitacije, na žiro račun br. 505-1046-37 ili na blagajni ovog Preduzeća. 

Ponuda treba da sadrži:

1.Tačan naziv i adresu ponuđača, firmu, sjedište, PIB, JMB i šifru djelatnosti

2. Cijenu zakupa u € ( eurima)

       3. Oznaku pozicije na koji se ponuda odnosi

U prilogu javni poziv za dostavljanje ponuda