Izvođenje radova na kamenolomu "Nalježići" Kotor

Štampa

DOO "Komunalno Kotor" postupa po Rješenju Ministarstva Finansija Vlade Crne Gore - Direktorat za rudarstvo i geološka istraživanja, broj 07-2759/3 od 20.01.20.16. godine kojim je dato odobrenje za izvođenje radova prema postojećoj projektnoj dokumentaciji a u svrhe dovodjenja površinskog kopa "Nalježići" u stanju stabilnosti, izvode se sledeći radovi: izvođenje radova na sanaciji i rekultivaciji površina na kojima su izvodjeni rudarski radovi a u skladu sa postojećom projektnom dokumentacijom i taj zadatak prema utvrđenoj dinamici će u potpunosti biti zavšen do utvrđenog roka.