Info

DOO "Komunalno Kotor" Kotor 
Škaljari bb, 85330 Kotor

Tel/fax: 032/325-677
Ž.R: 505-1046-37
PIB: 02013274
Reg. PDV: 20/31-00078-8
Web: www.jkpkotor.com

direktor@jkpkotor.com

nabavke@jkpkotor.com

finansije@jkpkotor.com

kapela@t-com.me

aziljkpkotor@t-com.me

zana@jkpkotor.com

milan@jkpkotor.com

zastitazs@jkpkotor.com

komunalnokotor@t-com.me

Parlamentarni izbori 2016.

Novosti

Izgrađena staza na groblju u Škaljarima

PDFŠtampaEl. pošta

Izgrađena je staza na groblju u Škaljarima (koja vodi od donjeg ulaza ispred crkve, do kraja putne staze). Uz konsultaciju sa predstavnicima pravoslavne crkve i stručnjacima iz oblasti građevinarstva, prilikom popločavanja su se koristili kvalitetan materijal i blokovi. Početkom sljedeće godine radiće se i sanacija kapele, a tokom 2017. nastaviće se sa uređivanjem i održavanjem puteva i staza unutar groblja, prostora između grobnih mjesta, održavanjem zelenila i čistoće.

 

Izvođenje radova na kamenolomu "Nalježići" Kotor

PDFŠtampaEl. pošta

DOO "Komunalno Kotor" postupa po Rješenju Ministarstva Finansija Vlade Crne Gore - Direktorat za rudarstvo i geološka istraživanja, broj 07-2759/3 od 20.01.20.16. godine kojim je dato odobrenje za izvođenje radova prema postojećoj projektnoj dokumentaciji a u svrhe dovodjenja površinskog kopa "Nalježići" u stanju stabilnosti, izvode se sledeći radovi: izvođenje radova na sanaciji i rekultivaciji površina na kojima su izvodjeni rudarski radovi a u skladu sa postojećom projektnom dokumentacijom i taj zadatak prema utvrđenoj dinamici će u potpunosti biti zavšen do utvrđenog roka.

 

Licitacija Pijaca Kotor - davanje u zakup prodajnih objekata

PDFŠtampaEl. pošta

Na osnovu Odluke br.5331/1 od 08.12.2016. godine, D.O.O.»Komunalno Kotor« Kotor oglašava

                                                                                   JAVNI POZIV - licitaciju

Za dostavljanje zatvorenih ponuda za davanje u zakup prodajnih objekata 

I.Predmet ovog poziva je prikupljanje ponuda za davanje u zakup na odredjeno vrijeme: 

I. Deset prodajnih objekata montažnog tipa na natkrivenom dijelu gradske pijace u Kotoru /pod »Markat«/ za trgovinsku namjenu

II. Prodajni objekti se izdaju u viđenom stanju

III. Pravo učešća u postupku licitacije imaju pravna lica uz uplatu 10% od početne cijene, do početka javne licitacije, na žiro račun br. 505-1046-37 ili na blagajni ovog Preduzeća. 

Ponuda treba da sadrži:

1.Tačan naziv i adresu ponuđača, firmu, sjedište, PIB, JMB i šifru djelatnosti

2. Cijenu zakupa u € ( eurima)

       3. Oznaku pozicije na koji se ponuda odnosi

U prilogu javni poziv za dostavljanje ponuda


 

Građevinski radovi na gradskom groblju Vrbice

PDFŠtampaEl. pošta

Na gradskom groblju Vrbice u Dobroti je u toku izvođenje građevinskih radova na izgradnji potpornog zida. Nakon završenog postupka nabavke shoping metodom, Ugovor za izvođenje radova je potpisan sa preduzećem "Electro Team" doo iz Budve.

 

Strana 1 od 9

klaster otpad