Info

DOO "Komunalno Kotor" Kotor 
Škaljari bb, 85330 Kotor

Tel/fax: 032/325-677
Ž.R: 505-1046-37
PIB: 02013274
Reg. PDV: 20/31-00078-8
Web: www.jkpkotor.com

direktor@jkpkotor.com

nabavke@jkpkotor.com

finansije@jkpkotor.com

kapela@t-com.me

aziljkpkotor@t-com.me

zana@jkpkotor.com

milan@jkpkotor.com

zastitazs@jkpkotor.com

komunalnokotor@t-com.me

Predsjednički izbori 2018

Parlamentarni izbori 2016.

Poziv za javno nadmetanje u postupku javne nabavke šopingom

PDFŠtampaEl. pošta

Izgradnja grobnih mjesta na groblju Vrbice.

 

I Podaci o naručiocu

 

Naručilac:DOO“KOMUNALNO KOTOR”

Lice/a za davanje informacija:

Branko Vučković

Adresa: Škaljari bb

Poštanski broj: 85330

Sjedište: Kotor

PIB (Matični broj): 02013274

Telefon: 067/643 367

Faks: 032/322-080

E-mail adresa: Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je vidjeli

Internet stranica (web): www.jkpkotor.com

II Vrsta postupka

- Šoping

III Predmet javne nabavke

  1. Vrsta predmeta javne nabavke

 

Radovi

 

  1. Opis predmeta javne nabavke

 

Izgradnja grobnih mjesta na groblju Vrbice

 

c) CPV – Jedinstveni rječnik javnih nabavki

 

45215400-1 Radovi na groblju

IV Način određivanja predmeta i procijenjena vrijednost javne nabavke:

Procijenjena vrijednost predmeta nabavke

Predmet javne nabavke se nabavlja:

kao cjelina, procijenjene vrijednosti sa uračunatim PDV-om 25.000,00

V Uslovi za učešće u postupku javne nabavke

a) Obavezni uslovi

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji:

 

1) je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata;

2) je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno propisima države u kojoj ima sjedište;

3) dokaže da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare;

4) ima dozvolu, licencu, odobrenje ili drugi akt za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke, ukoliko je propisan posebnim zakonom.

Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova

Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se dostavljanjem:

1) dokaza o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;

2) dokaza izdatog od organa nadležnog za poslove poreza da su uredno prijavljene, obračunate i izvršene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije dana javnog otvaranja ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno propisima države u kojoj ponuđač ima sjedište;

3) dokaza nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda;

Privredno Društvo, pravno lice odnosno preduzetnik treba da posjeduje licencu za:

- Izvođenje građevinsko-zanatskih radova na arhitektonskim objektima ili objektima saobraćaja.

- Ponuđač tj Privredno društvo, Pravno lice, odnosno preduzetnik, treba da ima zaposlenog inženjera koji posjeduje licencu za:

- Rukovođenje izvođenjem građevinskih i građevinsko - zanatskih radova na arhitektonskim objektima ili objektima saobraćaja.

Uz licence za zaposlene inženjere ponuđač dostavlja potvrde Inženjerske komore o članstvu u Komori.

b) Fakultativni uslovi

b1) ekonomsko-finansijska sposobnost

Ne zahtijevaju se

b2) Stručno-tehnička i kadrovska osposobljenost

Ispunjenost uslova stručno-tehničke i kadrovske osposobljenosti u postupku javne nabavke radova dokazuje se dostavljanjem slijedećih dokaza, i to:

- Izjave o namjeri i predmetu podugovaranja, odnosno angažovanja podizviđača sa spiskom podugovarača, odnosno podizvođača sa bližim podacima (naziv, adresa, procentualno učešće i sl,).

VI Rok važenja ponude

Period važenja ponude je 60 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

VII Garancija ponude

ne

VIII Rok i mjesto izvršenja ugovora

a) Rok izvršenja ugovora je 90 dana (bez kišnih dana i dana kad su sahrane), od dana zaključivanja ugovora.

b) Mjesto izvršenja ugovora jeste groblje Vrbice u Kotoru.

IX Jezik ponude:

crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom

X Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

najniža ponuđena cijena broj bodova 100

XI Vrijeme i mjesto podnošenja ponuda i javnog otvaranja ponuda

Ponude se predaju radnim danima od 08:00 do 14:00 sati, zaključno sa danom 03.05.2017 godine do 11:00 sati.

Ponude se mogu predati:

neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi: Škaljari bb, Kotor.

preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi: Škaljari bb, Kotor.

 

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana 03.05.2017 godine u 11:05 sati, u prostorijama DOO „KOMUNALNO KOTOR” na adresi: Škaljari bb, Kotor.

XII Rok za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude

Odluka o izboru najpovoljnije ponude donijeće se u roku od 30 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

XIII Drugi podaci i uslovi od značaja za sprovodjenje postupka javne nabavke

Rok i način plaćanja

Rok plaćanja je: 30 dana od dana dostavljanja potpisane, ovjerene situacije, konačnih radova od strane nadzornog organa.

Način plaćanja je: Virmanski ili kompenzacija.

klaster otpad