Info

DOO "Komunalno Kotor" Kotor 
Škaljari bb, 85330 Kotor

Tel/fax: 032/325-677
Ž.R: 505-1046-37
PIB: 02013274
Reg. PDV: 20/31-00078-8
Web: www.jkpkotor.com

direktor@jkpkotor.com

nabavke@jkpkotor.com

finansije@jkpkotor.com

kapela@t-com.me

aziljkpkotor@t-com.me

zana@jkpkotor.com

milan@jkpkotor.com

zastitazs@jkpkotor.com

komunalnokotor@t-com.me

Predsjednički izbori 2018

Parlamentarni izbori 2016.

Poziv za javno nadmetanje u postupku javne nabavke šopingom

PDFŠtampaEl. pošta

Nabavka otvorenog Abrol kontejnera kom. 2 i zatvorenog Abrol kontejnera kom.2

I Podaci o naručiocu

 

Naručilac: DOO “KOMUNALNO KOTOR” Kotor

Lice/a za davanje informacija: Jovanović Blažo

Adresa: Škaljari bb

Poštanski broj: 85 330

Sjedište: Kotor

PIB (Matični broj): 02013274

Telefon: 067/640-226

Faks: 032 322 080

E-mail adresa: Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je vidjeli

Internet stranica (web): www.jkpkotor.com

 

II Vrsta postupka

- Šoping

III Predmet javne nabavke

  1. Vrsta predmeta javne nabavke

Roba

  1. Opis predmeta javne nabavke

Nabavka otvorenog Abrol kontejnera kom. 2 i zatvorenog Abrol kontejnera kom.2

c) CPV – Jedinstveni rječnik javnih nabavki

 

CPV- 44613800-8 Kontejneri za otpadni materijal

IV Način određivanja predmeta i procijenjena vrijednost javne nabavke:

 

Procijenjena vrijednost predmeta nabavke

Predmet javne nabavke se nabavlja:

kao cjelina, procijenjene vrijednosti sa uračunatim PDV-om 25.000,00 €

V Uslovi za učešće u postupku javne nabavke

a) Obavezni uslovi

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji:

1) je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata;

2) je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno propisima države u kojoj ima sjedište;

3) dokaze da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare;

Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova

Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se dostavljanjem:

1) dokaza o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;

2) dokaza izdatog od organa nadležnog za poslove poreza da su uredno prijavljene, obračunate i izvršene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije dana javnog otvaranja ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno propisima države u kojoj ponuđač ima sjedište;

3) dokaza nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda;

b) Fakultativni uslovi

b1) ekonomsko-finansijska sposobnost

Ne zahtijeva se.

b2) Stručno-tehnička i kadrovska osposobljenost

Ne zahtijeva se.

VI Rok važenja ponude

Period važenja ponude je 60 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

VII Garancija ponude

ne

VIII Rok i mjesto izvršenja ugovora

a) Rok izvršenja ugovora je po ponudi.

b) Mjesto izvršenja ugovora je reciklažna-transfer stanica na Lovanji.

IX Jezik ponude:

crnogorski jezik i drugi jezik koji je u sluţbenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa

Ustavom i zakonom

X Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

¨ najniža ponuđena cijena broj bodova 100

XI Vrijeme i mjesto podnošenja ponuda i javnog otvaranja ponuda

Ponude se predaju radnim danima od 08:00 do 14:00 sati, zaključno sa danom 09.05.2017. godine do 11:00 sati.

Ponude se mogu predati:

neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi: DOO ”KOMUNALNO KOTOR” Škaljari bb, 85330 Kotor.

preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi: DOO ”KOMUNALNO KOTOR” Škaljari bb, 85330 Kotor.

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana 09.05.2017. godine u 11:05 sati, u prostorijama DOO ”KOMUNALNO KOTOR” Škaljari bb, 85330 Kotor.

XII Rok za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude

Odluka o izboru najpovoljnije ponude donijeće se u roku od 30 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

XIII Drugi podaci i uslovi od značaja za sprovodjenje postupka javne nabavke

Rok i način plaćanja

Rok plaćanja je: Virmanski, 30 dana od dana nastanka dužničko-povjerilačkog odnosa (čl. 3 Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza Sl.list br.28/14).

Nin plaćanja je: Virmanski, 30 dana od dana nastanka dužničko-povjerilačkog odnosa (čl. 3 Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza Sl.list br.28/14).

klaster otpad