Info

DOO "Komunalno Kotor" Kotor 
Škaljari bb, 85330 Kotor

Tel/fax: 032/325-677
Ž.R: 505-1046-37
PIB: 02013274
Reg. PDV: 20/31-00078-8
Web: www.jkpkotor.com

direktor@jkpkotor.com

nabavke@jkpkotor.com

finansije@jkpkotor.com

kapela@t-com.me

aziljkpkotor@t-com.me

zana@jkpkotor.com

milan@jkpkotor.com

zastitazs@jkpkotor.com

komunalnokotor@t-com.me

Predsjednički izbori 2018

Parlamentarni izbori 2016.

Poziv za javno nadmetanje u otvorenom postupku javne nabavke

PDFŠtampaEl. pošta

Nabavka goriva za potrebe voznog parka preduzeća.

I Podaci o naručiocu

 

Naručilac: DOO “KOMUNALNO KOTOR” Kotor

Lice/a za davanje informacija: Popović Aleksandar

Adresa: Škaljari bb

Poštanski broj:85330

Sjedište: Kotor

PIB (Matični broj): 02013274

Telefon: 032 325 677

Faks: 032 322 080

E-mail adresa: Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je vidjeli

Internet stranica (web): www.jkpkotor.com

II Vrsta postupka

- otvoreni postupak.

III Predmet javne nabavke

  1. Vrsta predmeta javne nabavke

Robe

  1. Opis predmeta javne nabavke

 

Nabavka goriva za potrebe voznog parka preduzeća

  1. CPV – Jedinstveni rječnik javnih nabavki

 

CPV 09132000 - 3

Benzin

CPV 09132100 - 4

Bezolovni benzin

CPV 09134200 – 9

Dizelsko gorivo

 

IV Zaključivanje okvirnog sporazuma

Zaključiće se okvirni sporazum:

ne

V Način određivanja predmeta i procijenjena vrijednost javne nabavke:

Procijenjena vrijednost predmeta nabavke bez zaključivanja okvirnog sporazuma

Predmet javne nabavke se nabavlja kao cjelina:

UKUPNO: 300.000,00 €

VI Mogućnost podnošenja alternativnih ponuda

ne

VII Uslovi za učešće u postupku javne nabavke

a) Obavezni uslovi

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji:

1) je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata;

2) je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno propisima države u kojoj ima sjedište;

3) dokaže da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare;

Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova

Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se dostavljanjem:

1) dokaza o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;

2) dokaza izdatog od organa nadležnog za poslove poreza da su uredno prijavljene, obračunate i izvršene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije dana javnog otvaranja ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno propisima države u kojoj ponuđač ima sjedište;

3) dokaza nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda;

b) Fakultativni uslovi

b1) ekonomsko-finansijska sposobnost

Ispunjenost uslova ekonomsko-finansijske sposobnosti dokazuje se dostavljanjem:

izvještaja o računovodstvenom i finansijskom stanju - bilans uspjeha i bilans stanja sa izvještajem ovlašćenog revizora u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija, najviše za posljednje dvije godine, odnosno za period od registracije;

b2) Stručno-tehnička i kadrovska osposobljenost

Ne zahtijeva se.

VIII Rok važenja ponude

Period važenja ponude je 60 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

IX Garancija ponude

Da.

Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 5 dana nakon isteka važenja ponude.

X Rok i mjesto izvršenja ugovora

  1. Rok izvršenja ugovora: sukcesivno po potrebi u periodu od godinu dana

b) Mjesto izvršenja ugovora je benzinska stanica ponuđača.

XI Jezik ponude:

crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom

XII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

najniža ponuđena cijena broj bodova 100

XIII Vrijeme i mjesto podnošenja ponuda i javnog otvaranja ponuda

Ponude se predaju radnim danima od 08:00 do 14:00 sati, zaključno sa danom 31.05.2017. godine do 11:00 sati.

Ponude se mogu predati:

 

neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi: DOO „KOMUNALNO KOTOR”, Škaljari bb, 85330 Kotor

preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi: DOO „KOMUNALNO KOTOR”, Škaljari bb, 85330 Kotor

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana 31.05.2017. godine u 11:05 sati, u prostorijama DOO „KOMUNALNO KOTOR”, Škaljari bb, 85330 Kotor.

XIV Rok za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude

Odluka o izboru najpovoljnije ponude donijeće se u roku od 30 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

XV Drugi podaci i uslovi od značaja za sprovodjenje postupka javne nabavke

Rok i način plaćanja

Rok plaćanja je: 30 dana od dana nastanka dužničko-povjerilačkog odnosa (čl. 3 Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza Sl.list br.28/14).

Nin plaćanja je: Virmanski

Sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da prilikom zaključivanja ugovora o javnoj nabavci dostavi naručiocu:

garanciju za dobro izvršenje ugovora u iznosu od 5 % od vrijednosti ugovora.

klaster otpad