Info

DOO "Komunalno Kotor" Kotor 
Škaljari bb, 85330 Kotor

Tel/fax: 032/325-677
Ž.R: 505-1046-37
PIB: 02013274
Reg. PDV: 20/31-00078-8
Web: www.jkpkotor.com

direktor@jkpkotor.com

nabavke@jkpkotor.com

finansije@jkpkotor.com

kapela@t-com.me

aziljkpkotor@t-com.me

zana@jkpkotor.com

milan@jkpkotor.com

zastitazs@jkpkotor.com

komunalnokotor@t-com.me

Predsjednički izbori 2018

Parlamentarni izbori 2016.

Poziv za javno nadmetanje u otvorenom postupku javne nabavke

PDFŠtampaEl. pošta

Nabavka teretnog specijalnog vozila - autosmećara od 6m3

 

POZIV ZA JAVNO NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE

 

 

I Podaci o naručiocu

 

Naručilac:

DOO KOMUNALNO KOTOR

Lice/a za davanje informacija:

Aleksandar Popović, službenik za javne nabavke

Adresa:

Škaljari bb

Poštanski broj:

85330

Sjedište:

Kotor

PIB (Matični broj):

02013274

Telefon:

067/ 257-974

Faks:

032/322-080

E-mail adresa:

Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je vidjeli

Internet stranica (web):

www.jkpkotor.com

 

II Vrsta postupka

 

 • Otvoreni postupak

 

III Predmet javne nabavke

 

 1. Vrsta predmeta javne nabavke

 

 • Robe

 

 1. Opis predmeta javne nabavke

 

Nabavka teretnog specijalnog motornog vozila – autosmećara

 

 

 1. CPV – Jedinstveni rječnik javnih nabavki

 

34144511-3 vozila za odvoz smeća

34144000-8 motorna vozila za posebne namjene

Zaključiće se okvirni sporazum:

 • ne

V Način određivanja predmeta i procijenjena vrijednost javne nabavke:

Predmet javne nabavke se nabavlja:

 • kao cjelina, procijenjene vrijednosti 95.000,00 € sa PDV-om.

VI Mogućnost podnošenja alternativnih ponuda

 • ne

VII Uslovi za učešće u postupku javne nabavke

 

a) Obavezni uslovi

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji:

1) je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata;

2) je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno propisima države u kojoj ima sjedište;

3) dokaže da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare.

Uslovi iz stava 1 ove tačke ne odnose se na fizička lica: umjetnike, naučnike i kulturne stvaraoce.

Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova

Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se dostavljanjem:

1) dokaza o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;

2) dokaza izdatog od organa nadležnog za poslove poreza da su uredno prijavljene, obračunate i izvršene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije dana javnog otvaranja ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno propisima države u kojoj ponuđač ima sjedište;

3) dokaza nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda.

b) Fakultativni uslovi

b1) ekonomsko-finansijska sposobnost

Ne zahtijeva se.

b2) Stručno-tehnička i kadrovska osposobljenost

 • izjave o namjeri i predmetu podugovaranja sa spiskom podugovarača, odnosno podizvođača sa bližim podacima (naziv, adresa, procentualno učešće i slično).

VIII Rok važenja ponude

Period važenja ponude je 90 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

IX Garancija ponude

 • da

Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2% procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 7 dana nakon isteka važenja ponude.

X Rok i mjesto izvršenja ugovora

 

a) Rok izvršenja ugovora jeste 75 kalendarskih dana

b) Mjesto izvršenja ugovora je na parkingu voznog parka na imanju preduzeća u Kavču.

XI Jezik ponude:

 

 • crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom

XII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

 

najniža ponuđena cijena broj bodova 100

XIII Vrijeme i mjesto podnošenja ponuda i javnog otvaranja ponuda

 

Ponude se predaju radnim danima od 08:00 do 14:00 sati, zaključno sa danom 03.04.2018 godine do 11:05 sati.

Ponude se mogu predati:

 • neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Škaljari bb, Kotor

 • preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Škaljari bb, Kotor

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana 03.04.2018 godine u 11:05 sati, u prostorijama Uprave preduzeća, na adresi Škaljari bb, Kotor.

XIV Rok za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude

 

Odluka o izboru najpovoljnije ponude donijeće se u roku od 30 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

 

Napomena: Naručilac zadržava pravo da produži rok za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude odnosno odluke o obustavljnaju javnog nadmetanja, u slučaju izjavljene žalbe, odnosno do odlučivanja po istoj.

XV Drugi podaci i uslovi od značaja za sprovodjenje postupka javne nabavke

Rok i način plaćanja

 

Rok plaćanja je: 30 dana od ispostavljanja fakture za isporučeno vozilo;

Način plaćanja je: Finansijski lizing (minimalni rok otplate na 60 rata,

učešće do 20%)

Sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci

 • Ponuđač se obavezuje da Naručiocu u trenutku potpisivanja Ugovora preda neopozivu, bezuslovnu i naplativu na prvi poziv Garanciju banke, za dobro izvršenje ugovora na iznos 5% od ukupne vrijednosti Ugovora.

Tajnost podataka

 • Ne zahtijeva se.

klaster otpad