Poziv za javno nadmetanje u otvorenom postupku javne nabavke

Štampa

Nabavka čistilice vozilo - mašina za pranje i čišćenje ulica i kanala

POZIV ZA JAVNO NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE

 

I Podaci o naručiocu

 

Naručilac:

DOO KOMUNALNO KOTOR

Lice/a za davanje informacija:

Aleksandar Popović, službenik za javne nabavke

Adresa:

Škaljari bb

Poštanski broj:

85330

Sjedište:

Kotor

PIB (Matični broj):

02013274

Telefon:

032/325-677

Faks:

032/322-080

E-mail adresa:

Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je vidjeli

Internet stranica (web):

www.jkpkotor.com

 

II Vrsta postupka

 

 

III Predmet javne nabavke

 

  1. Vrsta predmeta javne nabavke

 

 

  1. Opis predmeta javne nabavke

 

Nabavka čistilice, vozilo-mašina za pranje i čišćenje ulica i kanala

 

  1. CPV – Jedinstveni rječnik javnih nabavki

 

34144431-8 vozilo za čišćenje puteva usisavanjem

34144430-1 vozilo za čišćenje puteva

34144000-8 motorna vozila za posebne namjene

Zaključiće se okvirni sporazum:

 

V Način određivanja predmeta i procijenjena vrijednost javne nabavke:

Predmet javne nabavke se nabavlja:

 

VI Mogućnost podnošenja alternativnih ponuda

VII Uslovi za učešće u postupku javne nabavke

 

a) Obavezni uslovi

 

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji:

 

1) je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata;

2) je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno propisima države u kojoj ima sjedište;

3) dokaže da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare.

 

Uslovi iz stava 1 ove tačke ne odnose se na fizička lica: umjetnike, naučnike i kulturne stvaraoce.

Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova

 

Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se dostavljanjem:

 

1) dokaza o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;

2) dokaza izdatog od organa nadležnog za poslove poreza da su uredno prijavljene, obračunate i izvršene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije dana javnog otvaranja ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno propisima države u kojoj ponuđač ima sjedište;

3) dokaza nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda.

b) Fakultativni uslovi

b1) ekonomsko-finansijska sposobnost

 

Ne zahtijeva se.

b2) Stručno-tehnička i kadrovska osposobljenost

VIII Rok važenja ponude

Period važenja ponude je 90 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

IX Garancija ponude

Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2% procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 7 dana nakon isteka važenja ponude.

X Rok i mjesto izvršenja ugovora

a) Rok izvršenja ugovora jeste 75 kalendarskih dana

b) Mjesto izvršenja ugovora je na parkingu voznog parka na imanju preduzeća u Kavču.

 

XI Jezik ponude:

XII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

najniža ponuđena cijena broj bodova 100

 

XIII Vrijeme i mjesto podnošenja ponuda i javnog otvaranja ponuda

Ponude se predaju radnim danima od 08:00 do 14:00 sati, zaključno sa danom 12.04.2018 godine do 11:00 sati.

 

Ponude se mogu predati:

 

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana 12.04.2018 godine u 11:05 sati, u prostorijama Uprave preduzeća, na adresi Škaljari bb, Kotor.

XIV Rok za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude

Odluka o izboru najpovoljnije ponude donijeće se u roku od 30 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

 

Napomena: Naručilac zadržava pravo da produži rok za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude odnosno odluke o obustavljnaju javnog nadmetanja, u slučaju izjavljene žalbe, odnosno do odlučivanja po istoj.

XV Drugi podaci i uslovi od značaja za sprovodjenje postupka javne nabavke

Rok i način plaćanja

Rok plaćanja je: 30 dana od ispostavljanja fakture za isporučeno vozilo;

Način plaćanja je: Finansijski lizing (minimalni rok otplate na 60 rata,

učešće do 20%)

Sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci

Tajnost podataka