Info

DOO "Komunalno Kotor" Kotor 
Škaljari bb, 85330 Kotor

Tel/fax: 032/325-677
Ž.R: 505-1046-37
PIB: 02013274
Reg. PDV: 20/31-00078-8
Web: www.jkpkotor.com

direktor@jkpkotor.com

nabavke@jkpkotor.com

finansije@jkpkotor.com

kapela@t-com.me

aziljkpkotor@t-com.me

zana@jkpkotor.com

milan@jkpkotor.com

zastitazs@jkpkotor.com

komunalnokotor@t-com.me

Predsjednički izbori 2018

Parlamentarni izbori 2016.

Javno nadmetanje - licitacija

PDFŠtampaEl. pošta

Na osnovu Odluke Odbora Direktora br. 896 od 27.03.2018. godine, DOO „KOMUNALNO KOTOR“ Kotor oglašava

JAVNO NADMETANJE – LICITACIJU

I.Za prodaju vozila i opreme:

 

Vozila i komunalna oprema

Početna cijena

Kontejneri za otpad veći

kom.2 x 120,00€

Kontejneri za otpad manji

kom.1 x 60,00€

*NKFlKS* čistilica na električni pogon

kom.1 x 1750,00€

Kontejneri 1,1 m3

kom. 2 x 30,00€

Mercedes 300 TD

kom. 1 x 600,00€

Vacumcleaner AZURA2 – motorna čistilica

kom.1 x 1500,00

FAP 1921 AE 134-nadgradnja (bubnjara)

kom. 1 x 1.100,00€

Čistilica Faun – motorna čistilica

kom. 1 x 1050,00€

Citroen Jumper TDI 2,5

kom. 1 x 1000,00€

Pokretna traka sa motorom i reduktorom

kom. 1 x 720,00€

 

II. Javno nadmetanje će se sprovesti putem dostavljanja pismenih ponuda. Ponude se mogu dostaviti svakog radnog dana od 08.00 do 14.00 časova zaključno sa danom 23.04.2018 godine do 11.00 časova na arhivi preduzeća.

Otvaranje ponuda i licitaciona prodaja će se obaviti dana 23.04.2018. godine, u 11.05h u prostorijama Uprave DOO „KOMUNALNO KOTOR“ Kotor, Škaljari bb.

III. Svi učesnici nadmetanja imaju pravo da prisustvuju otvaranju ponuda, a izbor prvorangiranog ponudjača će se izvršiti na osnovu najviše ponudjene cijene.

IV. Sva vozila i oprema mogu se vidjeti na imanju preduzeća DOO „KOMUNALNO KOTOR“ u Kavču svakog radnog dana počev od 13.04.2018, u vremenu od 10.00 do 13.00 časova do dana 23.04.2018 godine, u 11.05 časova kada će se obaviti javno nadmetanje.

Vozila i čistilice nisu u voznom stanju (nedostaju pojedini djelovi na njima), ponuđač mora o svom trošku kod preuzimanja da izvrši radnje utovara i transport istih kao i opreme poslije zaključenja ugovora o kupovini.

Vozila i oprema se preuzimaju u viđenom stanju i poslije njihovog preuzimanja ne prihvatamo reklamacije.

V. Pravo učešća u postupku nadmetanja imaju lica koja uplate fiksni novčani iznos od 70€, na žiro račun 510-3549-63 ili na blagajni ovog Društva .

Uplatu na blagajni treba izvršiti najkasnije do 11.00 časova na dan javnog otvaranja ponuda 23.04.2018 godine.

VI. Učesniku koji ne uspije na licitaciji izvršiće se povraćaj uplaćenih sredstava u roku od 3 dana.

VII.Učesnik koji uspije na licitaciji dužan je da potpiše izjavu o prihvatanju dostignute cijene javnog nadmetanja kao i da zaključi Ugovor o o kupoprodaji vozila i opreme u roku od tri dana od dana završetka javne licitacije, nakon što predhodno uplati dostignutu cijenu prodaje na žiro račun ili na blagajni Društva.

VIII.Ukoliko učesnik koji je uspio na licitaciji ne pristupi zaključenju ugovora gubi pravo na povraćaj kaucije.

IX. Obavještenje o licitaciji-javnom nadmetanju će biti objavljeni i na site preduzeća www.jkpkotor.com;

Sva bliža objašnjenja mogu se dobiti na telefon 032/ 322-080 i 032/325-677, kontakt Aleksandar Popović, komercijala

klaster otpad