Pravilnik o sprovođenju postupka javne nabavke neposrednim sporazumom

Štampa

Broj: 1955/1

Kotor, 21.06.2016 god.

 

Na osnovu člana 30 stav 4 Zakona o javnim nabavkama Crne Gore („Sl.list CG“ br.42/11, 57/14 i 28/15) Odbor direktora DOO „KOMUNALNO KOTOR“ , donio je

P R A V I L N I K

O SPROVOĐENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE NEPOSREDNIM SPORAZUMOM

 

Predmet pravilnika

Član 1

Ovim Pravilnikom propisuje se postupak javne nabavke neposrednim sporazumom.

 

Definicije i uslovi za primjenu neposrednog sporazuma

Član 2

Postupak nabavke neposrednim sporazumom primjenjuje u skladu sa članom 30 Zakona o javnim nabavkama, za nabavku roba, usluga i ustupanje i izvođenja radova čija je procijenjena vrijednost jednaka ili manja od 5.000.00 EUR -a (slovima: pethiljadaeura).

Neposredni postupak je postupak u kojem DOO „Komunalno Kotor“, kao naručilac traži prijedlog cijene ili ponudu od jednog ili više ponuđača, pružaoca usluga ili izvođača radova i pregovara ili prihvata tu cijenu, kao uslov za konačan sporazum.

U slučaju da se uputi zahtjev za dostavljanje ponuda od više ponuđača i da ponudu dostavi više ponuđača, pod uslovom da su ispunjeni svi uslovi u pogledu predmeta javne nabavke navedeni u zahtjevu, izbor najpovoljnije ponude vrši se primjenom kriterijuma najniže ponuđene cijene.

Zahtjev za dostavljanje ponuda neposrednim sporazumom sadrži i slijedeće podatke o naručiocu, detaljan opis predmeta javne nabavke – tehničku specifikaciju (roba, usluga ili radova), uključujući i relevantne faktore poput količine, kvaliteta tehničkog opisa, estetskih i funkcionalnih karakteristika i zahtjeva, kriterijuma zaštite životne sredine, mjesta i roka za isporuku, procijenjenoj vrijednosti, mjestu i rokovima izvršenja, načina izvršenja predmeta javne nabavke koji su od značaja za izradu ponude i izvršenje ugovora, druge podatke od značaja za nabavku, rok i mjesto isporuke roba, izvršenja usluga ili izvođenja radova, rok za dostavljanje ponude, rok važenja ponude i druge podatke od značaja za sprovodjenje postupka javne nabavke neposrednim sporazumom.

 

Poštovanje načela

Član 3

Postupak neposrednog sporazuma sprovodi se na način koji osigurava poštovanje načela ekonomičnosti i efikasnosti upotrebe javnih sredstava načela obezbjedjenja konkurencije, načela transparentnosti postupka javne nabavke i načela ravnopravnosti.

DOO „Komunalno Kotor“ će postupak javne nabavke neposrednim sporazumom sprovoditi bez diskriminacije ili favorizovanja bilo kojeg ponuđača uz poštovanje antikorupcijskih pravila i pravila sprečavanja sukoba interesa.

 

Definisanje potreba naručioca

Član 4

DOO „Komunalno Kotor“ će pažljivo razmotriti svoje zahtjeve koji se odnose na robe, usluge ili radove u toku jedne budžetske ili finansijske godine koja će realizovati ovim postupkom.

 

Određivanje predmeta javne nabavke

Član 5

DOO „Komunalno Kotor“ je u obavezi da definiše predmet javne nabavke u skladu sa jedinstvenim rječnikom javne nabavke (CPV) i odredbama iz člana 41 Zakona o javnim nabavkama.

 

Priprema postupka

Član 6

Procjenjivanje vrijednosti i nabavki koje se sprovode putem neposrednog sporazuma, vrši se u skladu sa članom 21 stav 1 aleja 1 i članom 44 ovog Zakona.

Procjenjena vrijednost može se bazirati na cijenama prethodnih sličnih nabavki, ili iz ponuđačevog kataloga, ili iz istraživanja tržišta koje je prethodno urađeno u vrijeme konkretne nabavke putem neposrednog sporazuma.

Procijenjena vrijednost predmetne javne nabavke mora biti važeća u trenutku kada se uputi zahtjev ponuđaču-ima za dostavljanje ponude.

 

Odluka o primjeni postupka putem neposrednog sporazuma

Član 7

Nakon prijema ponuda od jednog ili više ponuđača a prije donošenja odluke o dodjeli ugovora putem neposrednog sporazuma, DOO „Komunalno Kotor“ razmatra, uzimajući u obzir načelo najefikasnijeg korišćenja javnih sredstava, da li:

Izbor ponuđača

Član 8

Prije odluke o pozivanju određenog ponuđača, ovlašćena lica DOO „Komunalno Kotor“ provjeravaju stanje na tržištu roba, usluga ili radova, posebno tržišnu cijenu predmeta nabavke.

Ovlašćeno lice bira ponuđača na način koji garantuje adekvatnu razmjenu vrijednosti za uloženi novac.

 

Sprovođenje postupka

Član 9

DOO „Komunalno Kotor“ informiše izabranog ponuđača o svim zahtjevima koji se odnose na predmet nabavke.

Kada traži prijedlog cijene ili ponude, naručilac daje ponuđaču, dovoljno vremena da pripremi prijedlog cijena ili ponudu, uzimajući u obzir kompleksnost nabavke.

Po dobijanju ponuda, odabira se ponuđač koji je dovoljno kvalifikovan da uredno izvrši isporuku ponuđene robe, usluge ili radova koje je sam utvrdio.

Prilikom vođenja pregovora koji se odnose na prijedlog cijene ili ponude, DOO „Komunalno Kotor“ djeluje u skladu sa dobrom komercijalnom praksom.

 

Prihvatanje predložene ili dogovorene cijene i zaključivanje neposrednog sporazuma

Član 10

Prihvatanje predložene cijene podrazumijeva da prihvaćena cijena ne bude veća od odgovarajuće tržišne cijene.

Neposredni sporazum smatra se zaključenim kada ovlašćeno lice naručioca prihvati profakturu/račun ili drugi osnov za plaćanje u slučaju:

Pravo prigovora

Član 11

U postupku neposrednog sporazuma, ponuđač ima pravo prigovora, a žalba nije dopuštena.

 

Prelazne i završne odredbe

Član 12

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se na internet site DOO „Komunalno Kotor“.

 

PREDSJEDNIK

ODBORA DIREKTORA