Novosti

Javni poziv za davanje u zakup prodajnih mjesta u Doborti (Plagenti)

2021-07-26

117

Na osnovu Uredbe o prodaji, davanje u zakup stvari u državnoj imovini (»Sl.list CG br.44/10) i Odluke VD Izvršnog direktora br. 2961 od 26.07.2021.godine, DOO »Komunalno Kotor« Kotor raspisuje se

 

 JAVNI POZIV  br. 01/21

Za davanje u zakup prodajnih mjesta u Dobroti (lokacija Plagenti)

Prikupljanjem ponuda

 

Predmet javnog poziva je davanje u zakup pet prodajnih mjesta (štandova), prikupljanjem ponuda na period od 01.08.2021. godine do 31.12.2021. godine.

 

Red.

broj.

 

     Objekat

 

Površina u m² po objektu

 

           Namjena

Početna mjeseč. cijena zakupa prodajnog mjesta bez  uračunatog PDV-a.

 

Rok zakupa

 

1.

 

Objekat br.

 1, 2, 3, 4, 5

 

 

2,00

 

 

trgovina – voća, povrća i domaćih prehrambenih proizvoda kao i isključivo suvenira i ukrasnih predmeta sa lokalnim motivima i prepoznatljivim elementima lokalne sredine i obilježljima kulturne baštine ili dr. prirodnim obilježima Boke kotorske

 

 

50,00 €

 

 

    5 mjeseci


Prodajni objekti  se izdaju u viđenom stanju.

  1. Obaveza učesnika postupka

Ponuda treba da sadrži: tačan naziv, adresu ponuđača i broj telefona, oznaku prodajnog mjesta (štand), ponuđenu cijenu izraženu u eurima, na mjesečnom nivou, broj žiro računa za vraćanje depozita, pečat i potpis ovlačćenog lica za pravna lica, odnosno potpis za fizička lica.

Učesnici postupka su dužni da kao garanciju učešća dostave dokaz o uplaćenom depozitu u iznosu od 10 % od početne cijene na žiro račun (535-5347-43) ili blagajnu Preduzeća uz napomenu da se uplata vrši na ime »Depozit za učešće po javnom pozivu 01/21«. Prvorangiranom ponuđaču iznos uplaćenog depozita će biti uračunat u mjesečni iznos.

Učesnici postupka su dužni uz ponudu dostaviti lične podatke za:

Fizička lica: ime i prezime, adresa stanovanja, matični broj, broj lične karte ili pasoš,

Pravna lica i preduzetnici: naziv i sjedište, potvrda o registraciji centralnog registra Privrednog suda za domaća, odnosno dokaz o registraciji nadležnog organa matične države stranog ponuđača za strana lica. Sva priložena dokumentacija dostavlja se u originalu ili  ovjerenoj kopiji.

Pravo učestvovanja po javnom pozivu nemaju ponuđači koji imaju neizmirene obaveze po osnovu ugovora o zakupu prema ovom Društvu.

Za konkretno prodajno mjesto isto lice može podnijeti samo jednu ponudu ili će se u suprotnom uzeti ponuda sa najvećom ponuđenom cijenom.

Neblagovremene, nepotpune i neuredne ponude neće se razmatrati.

 

  1. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude

Ponuđena cijena - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 100 bodova

Ukoliko prvorangirani ponuđač odustane, u obavezi je da dostavi izjavu o odustajanju ovjerenu kod notara, u kom slučaju nema povraćaj na pravo depozita, a ugovor se zaključuje sa drugorangiranim ponuđačem. Ukoliko drugorangirani ponuđač odustane, Javni poziv će se smatrati neuspjelim za konkretno prodajno mjesto. Učesnicima postupka koji nijesu uspjeli u postupku po javnom pozivu izvršiće se povraćaj uplaćenog depozita u roku od 30 (trideset) dana od dana sprovedenog postupka.

  1. Vrijeme i mjesto podnošenja ponuda

Učesnici postupka dostavljaju ponude u zatvorenim kovertama sa naznakom »Za prikupljanje ponuda po javnom pozivu broj 01/21 – ne otvarati« svakog radnog dana od 08.00 do 14.30 časova, zaključno sa 30.07.2021. godine do 09.00 časova, neposrednom predajom kod sekretarice Društva, na adresi Škaljari bb (zgrada Obnove).

  1. Vrijeme i mjesto javnog otvaranja ponuda

Javno otvaranje ponuda će se održati u upravnoj zgradi Društva, DOO »Komunalno Kotor« Kotor, na adresi Škaljari bb (zgrada Obnove), dana 30.07.2021. godine u 09.05 h.

  1. Rok za donošenje odluke i zaključenje ugovora

Učesnici postupka biće obaviješteni o ishodu istog najkasnije u roku od 3 (tri) radna dana od dana otvaranja ponuda. Sa najpovoljnijim ponuđačem zaključiće se ugovor o zakupu na određeno vrijeme, u roku od 8 (osam) dana od dana dostavljanja Odluke. Prilikom zaključenja ugovora o zakupu, ponuđač sa najpovoljnijom ponudom je u obavezi da uplati depozit u visini jedne mjesečne zakupnine. Ukoliko najpovoljniji ponuđač ne zaključi ugovor o zakupu i ne uplati depozit u visini jedne mjesečne zakupnine, u predviđenom roku, gubi pravo na zakup prodajnog mjesta i povraćaj depozita uplaćenog prilikom predaje ponude.

Napomena: Bliža obavještenja po osnovu javnog poziva mogu se dobiti na broj telefona

032 325 677 ili putem e – maila kristina.pravna@jkpkotor.com svakog radnog dana u periodu od 08.00-14.00 časova.

 

 

 

                                                                                           

Vanredna skupština vebinar regionalnog sekretarijata

2021-09-10

24

Javni poziv za davanje u zakup prodajnih mjesta u Dobroti (lokacija Plagenti)

2021-08-12

112

Ponovljen poziv za dostavljanje ponuda za zakup prodajnih objekata na gradskoj pijaci

2021-07-09

104