EDUKACIJA

Šta je otpad?

Pod otpadom se podrazumijeva svaki materijal ili predmet koji nastaje u toku obavljanja proizvodnje, uslužne ili druge djelatnosti, predmeti isključeni iz upotrebe, kao i otpadne materije koje nastaju u potrošnji i koje sa aspekta proizvođača, odnosno potrošača nisu za dalje korišćenje i moraju se odbaciti.

Prema izvoru nastanka razlikujemo tri vrste otpada:

Komunalni otpad predstavlja otpad iz domaćinstva (kućni otpad), kao i drugi otpad koji je zbog svoje prirode ili sastava, sličan otpadu iz domaćinstva. Većinu komunalnog otpada čini otpad nastao u domaćinstvima.

Komercijalni otpad je otpad koji nastaje u preduzećima, ustanovama i drugim institucijama koje se u cjelini ili djelimično bave trgovinom, uslugama, kancelarijskim poslom, sportom, rekreacijom ili zabavom, osim otpada iz domaćinstva i industrijskog otpada.

Industrijski otpad je otpad iz bilo koje industrije ili sa lokacije na kojoj se nalazi industrija, osim jalovine i pratećih mineralnih sirovina iz rudnika i kamenoloma.

U zavisnosti uticaja na zdravlje ljudi i životnu sredinu, otpad može biti:

Inertni otpad je otpad koji nije podložan bilo kojim fizičkim, hemijskim ili biološkim promjenama; ne rastvara se, ne sagorijeva ili na drugi način fizički ili hemijski reaguje, nije biološki razgradiv ili ne utiče nepovoljno na druge materije sa kojima dolazi u kontakt na način koji može da dovede do zagađenja životne sredine ili ugrozi zdravlje ljudi.

Neopasni otpad je otpad koji nema karakteristike opasnog otpada.

Opasni otpad jeste otpad koji po svom porijeklu, sastavu ili koncentraciji opasnih materija može prouzrokovati opasnost po životnu sredinu i zdravlje ljudi, i ima bar jedno od svojstava koje ga čine opasnim (eksplozivnost, zapaljivost, sklonost oksidaciji, organski je peroksid, akutna otrovnost, infektivnost, sklonost koroziji, u kontaktu sa vazduhom oslobađa zapaljive gasove, u kontaktu sa vazduhom ili vodom oslobađa otrovne supstance, sadrži toksične supstance sa odloženim hroničnim djelovanjem, kao i ekotoksične karakteristike), kao i ambalaža u kojoj je bio ili jeste spakovan opasan otpad.

Hijerahija upravljanja otpadom

Hijerarhija upravljanja otpadom predstavlja redosljed prioriteta u praksi upravljanja otpadom.

U vrhu hijerarhije upravljanja otpadom su prevencija i minimizacija stvaranja otpada koje predstavljaju najprihvatljivije opcije sa stanovišta zaštita životne sredine jer se njihovom primjenom minimalizuje korišćenje prirodnih resursa, smanjuje ukupna količina i opasne karakteristike otpada. Minimalizacija otpada je posebno važna za redukovanje što je moguće više opasnog otpada koji nastaje, tretira se ili odlaže. Uključuje smanjenje sirovina i recikliranje, što doprinosi smanjenju ukupnog volumena otpada ili smanjenju toksičnosti otpada.

Ponovna upotreba, reciklaža i energetsko iskorišćenje otpada kroz proizvodnju biogasa i slično, su opcije koje je neophodno primijeniti da bi se spriječilo ili minimalizovalo odlaganje na deponije.

Konačno odlaganje predstavlja najneprihvatljivije rješenje za životnu sredinu i ujedno se na taj način gubi velika količina resursa.

Ovaj redoslijed je uspostavljen s obzirom na ukupnu ocjenu održivosti, odnosno ekološke prihvatljivosti. Navedena rješenja moraju se koristiti i crpiti tim redoslijedom, smanjujući svaki put količinu otpada za dalju obradu.

Velik broj evropskih država nastoji redukovati količine otpada koje se odlažu na odlagališta, uslijed čega raste potreba za povećavanjem dijela recikliranog i biološki obrađenog otpada u ukupnoj količini nastalog otpada. Naravno, kako u svijetu postoji više različitih razmišljanja o upravljanju otpadom, tako postoji i više različitih hijerarhija koje se koriste širom svijeta. Na primjer, postoje hijerarhije koje su veoma jednostavne i pogodne za edukativne svrhe; »IVO– Izdvoji –Vrednuj –Odloži«, a postoje i one sa po 9 postupaka koje je potrebno sprovesti prije odlaganja.

Bitno je samo da se iscrpe sva moguća rješenja prije uništavanja materijala, bilo spaljivanjem ili odlaganjem.

Publikacije

Kompostiranje

Primarna selekcija otpada

Uspostavljanje kompostiranja i selektivnog odlaganja otapada u opštinama Kotor, Tivat, Budva i Herceg Novi

Značaj komposta i njegova primjena

Mokri otpad

Zelena ekonomija

Ekološki kalendar