Info

DOO "Komunalno Kotor" Kotor 
Škaljari bb, 85330 Kotor

Tel/fax: 032/325-677
Ž.R: 505-1046-37
PIB: 02013274
Reg. PDV: 20/31-00078-8
Web: www.jkpkotor.com

direktor@jkpkotor.com

nabavke@jkpkotor.com

finansije@jkpkotor.com

kapela@t-com.me

aziljkpkotor@t-com.me

zana@jkpkotor.com

milan@jkpkotor.com

zastitazs@jkpkotor.com

komunalnokotor@t-com.me

Parlamentarni izbori 2016.

Novosti

Pravilnik o sprovođenju postupka javne nabavke neposrednim sporazumom

PDFŠtampaEl. pošta

Broj: 1955/1

Kotor, 21.06.2016 god.

 

Na osnovu člana 30 stav 4 Zakona o javnim nabavkama Crne Gore („Sl.list CG“ br.42/11, 57/14 i 28/15) Odbor direktora DOO „KOMUNALNO KOTOR“ , donio je

P R A V I L N I K

O SPROVOĐENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE NEPOSREDNIM SPORAZUMOM

 

Predmet pravilnika

Član 1

Ovim Pravilnikom propisuje se postupak javne nabavke neposrednim sporazumom.

 

Definicije i uslovi za primjenu neposrednog sporazuma

Član 2

Postupak nabavke neposrednim sporazumom primjenjuje u skladu sa članom 30 Zakona o javnim nabavkama, za nabavku roba, usluga i ustupanje i izvođenja radova čija je procijenjena vrijednost jednaka ili manja od 5.000.00 EUR -a (slovima: pethiljadaeura).

Neposredni postupak je postupak u kojem DOO „Komunalno Kotor“, kao naručilac traži prijedlog cijene ili ponudu od jednog ili više ponuđača, pružaoca usluga ili izvođača radova i pregovara ili prihvata tu cijenu, kao uslov za konačan sporazum.

U slučaju da se uputi zahtjev za dostavljanje ponuda od više ponuđača i da ponudu dostavi više ponuđača, pod uslovom da su ispunjeni svi uslovi u pogledu predmeta javne nabavke navedeni u zahtjevu, izbor najpovoljnije ponude vrši se primjenom kriterijuma najniže ponuđene cijene.

Zahtjev za dostavljanje ponuda neposrednim sporazumom sadrži i slijedeće podatke o naručiocu, detaljan opis predmeta javne nabavke – tehničku specifikaciju (roba, usluga ili radova), uključujući i relevantne faktore poput količine, kvaliteta tehničkog opisa, estetskih i funkcionalnih karakteristika i zahtjeva, kriterijuma zaštite životne sredine, mjesta i roka za isporuku, procijenjenoj vrijednosti, mjestu i rokovima izvršenja, načina izvršenja predmeta javne nabavke koji su od značaja za izradu ponude i izvršenje ugovora, druge podatke od značaja za nabavku, rok i mjesto isporuke roba, izvršenja usluga ili izvođenja radova, rok za dostavljanje ponude, rok važenja ponude i druge podatke od značaja za sprovodjenje postupka javne nabavke neposrednim sporazumom.

 

Poštovanje načela

Član 3

Postupak neposrednog sporazuma sprovodi se na način koji osigurava poštovanje načela ekonomičnosti i efikasnosti upotrebe javnih sredstava načela obezbjedjenja konkurencije, načela transparentnosti postupka javne nabavke i načela ravnopravnosti.

DOO „Komunalno Kotor“ će postupak javne nabavke neposrednim sporazumom sprovoditi bez diskriminacije ili favorizovanja bilo kojeg ponuđača uz poštovanje antikorupcijskih pravila i pravila sprečavanja sukoba interesa.

 

Definisanje potreba naručioca

Član 4

DOO „Komunalno Kotor“ će pažljivo razmotriti svoje zahtjeve koji se odnose na robe, usluge ili radove u toku jedne budžetske ili finansijske godine koja će realizovati ovim postupkom.

 

Određivanje predmeta javne nabavke

Član 5

DOO „Komunalno Kotor“ je u obavezi da definiše predmet javne nabavke u skladu sa jedinstvenim rječnikom javne nabavke (CPV) i odredbama iz člana 41 Zakona o javnim nabavkama.

 

Priprema postupka

Član 6

Procjenjivanje vrijednosti i nabavki koje se sprovode putem neposrednog sporazuma, vrši se u skladu sa članom 21 stav 1 aleja 1 i članom 44 ovog Zakona.

Procjenjena vrijednost može se bazirati na cijenama prethodnih sličnih nabavki, ili iz ponuđačevog kataloga, ili iz istraživanja tržišta koje je prethodno urađeno u vrijeme konkretne nabavke putem neposrednog sporazuma.

Procijenjena vrijednost predmetne javne nabavke mora biti važeća u trenutku kada se uputi zahtjev ponuđaču-ima za dostavljanje ponude.

 

Odluka o primjeni postupka putem neposrednog sporazuma

Član 7

Nakon prijema ponuda od jednog ili više ponuđača a prije donošenja odluke o dodjeli ugovora putem neposrednog sporazuma, DOO „Komunalno Kotor“ razmatra, uzimajući u obzir načelo najefikasnijeg korišćenja javnih sredstava, da li:

 • prihvata prijedlog cijene ili pregovora o istoj, ili

 • u slučaju neprihvatljivosti cijene ili nepovoljnog ishoda pregovora, naručilac će se obratiti drugom ponuđaču da dostavi prijedlog cijene ili ponudu, ili

 • odabraće drugu vrstu postupka, definisanu zakonom.

Izbor ponuđača

Član 8

Prije odluke o pozivanju određenog ponuđača, ovlašćena lica DOO „Komunalno Kotor“ provjeravaju stanje na tržištu roba, usluga ili radova, posebno tržišnu cijenu predmeta nabavke.

Ovlašćeno lice bira ponuđača na način koji garantuje adekvatnu razmjenu vrijednosti za uloženi novac.

 

Sprovođenje postupka

Član 9

DOO „Komunalno Kotor“ informiše izabranog ponuđača o svim zahtjevima koji se odnose na predmet nabavke.

Kada traži prijedlog cijene ili ponude, naručilac daje ponuđaču, dovoljno vremena da pripremi prijedlog cijena ili ponudu, uzimajući u obzir kompleksnost nabavke.

Po dobijanju ponuda, odabira se ponuđač koji je dovoljno kvalifikovan da uredno izvrši isporuku ponuđene robe, usluge ili radova koje je sam utvrdio.

Prilikom vođenja pregovora koji se odnose na prijedlog cijene ili ponude, DOO „Komunalno Kotor“ djeluje u skladu sa dobrom komercijalnom praksom.

 

Prihvatanje predložene ili dogovorene cijene i zaključivanje neposrednog sporazuma

Član 10

Prihvatanje predložene cijene podrazumijeva da prihvaćena cijena ne bude veća od odgovarajuće tržišne cijene.

Neposredni sporazum smatra se zaključenim kada ovlašćeno lice naručioca prihvati profakturu/račun ili drugi osnov za plaćanje u slučaju:

 • nabavki čija vrijednost iznosi do 1.500,00 eura, neposredni sporazum smatra se zaključenim uz prilaganje odgovarajuće dokumentacije;

 • nabavka čija vrijednost iznosi 1.500,00 eura ili više, nabavka neposrednim sporazumom se dokazuje, pored ostalog i narudžbenicom ili ugovorom u pisanoj formi DOO „Komunalno Kotor“ mora biti u mogućnosti da dokaže da su načela javnih nabavki zadovoljena u konkretnom postupku dodjele neposrednog sporazuma.

Pravo prigovora

Član 11

U postupku neposrednog sporazuma, ponuđač ima pravo prigovora, a žalba nije dopuštena.

 

Prelazne i završne odredbe

Član 12

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se na internet site DOO „Komunalno Kotor“.

 

PREDSJEDNIK

ODBORA DIREKTORA

 

Saopštenje za javnost povodom stvaranja saobraćajnih gužvi u Perastu

PDFŠtampaEl. pošta

U periodu od 01.06.2016. godine do 30.09.2016. godine kroz Perast će se odvijati održivi i integrisani saobraćaj. Mjesna zajednica Perast je odobrila propusnice za 224 vozila koja mogu da ulaze u grad u bilo koje vrijeme i da se zadržavaju bez ograničenja. S obzirom da u gradu nema dovoljno parking mjesta vozila se parkiraju u zoni puta, što predstavlja najveći razlog stvaranja gužve. Parkiranje vozila u zoni puta je grubi saobraćajni prekršaj, gdje god da se napravi. Težina ovakvog saobraćajnog prekršaja dobija još veće razmjere u gradu kao što je Perast, gdje se trudimo da projekat održivog i integrisanog saobraćaja sprovedemo na maksimalno zadovoljavajući način. Kako se radi o saobraćajnim prekršajima i ugrožavanju javnog reda i sigurnosti građana, neophodna je svakadnevna intervencija saobraćajne i komunalne policije.

Dostavna vozila takođe prave saobraćajne gužve, jer prilikom istovara robe parališu saobraćaj dok ne obave posao, ali taj problem bi bio mnogo manje izražen da se uklone sva parkirana vozila u zoni puta. Saobraćajnu gužvu prave i autobusi OPEN TOUR jer ne mogu da se mimoiđu, a ponekad ni da prođu zbog parkiranih vozila u zoni puta. Veliku saobraćajnu gužvu prave taxi vozači jer parkiraju svoja vozila na dijelu puta, u centru, da bi sačekali putnike i u tim situacijama dolazi do saobraćajnog kolapsa. Zbog svega navedenog, često se bune mještani i traže od zaposlenih iz DOO "Komunalno Kotor" da ovim prekršiocima zabrane ulaz u grad.

Kroz Perast takođe, u ovom periodu, prolazi i redovna autobuska linija Blue Line, tako da su i oni jedan od uzročnika saobraćajnih gužvi jer ne mogu da prođu kroz grad zbog nepropisno parkiranih vozila.

Kako DOO "Komunalno Kotor" nema ovlašćenje da zabrani ulazak u grad, bilo kome od ovih prekršioca, naglašavamo da je intervencija nadležnih službi neophodna.

 

Javno nadmetanje - Licitacija

PDFŠtampaEl. pošta

Na osnovu Odluke br.­­­1175 od 15.04.2016. godine, DOO «Komunalno Kotor» Kotor oglašava


JAVNO NADMETANJE-LICITACIJU

 

I. Predmet javnog nadmetanja je davanje u zakup na određeno vrijeme, za period 01.05.-31.05.2016. i 01.09. – 30.09.2016. godine /van sezona/ i 01.06. – 31.08.2016 godine /sezona/:

 1. Jedanaest mjesta na kamenim stolovima za prodaju bižuterije, suvenira, knjiga, slika, plažne galanterije i sl. u spoljašnjem dijelu zelene gradske pijace u Kotoru.

2. Petnaest mjesta za postavljanje tipskih montažnih objekata za prodaju sladoleda originalnog(fabrickog pakovanja), sokova originalnog (fabrickog) pakovanja, kukuruza, kokica i secerne vune u spoljašnjem dijelu zelene gradske pijace naspram kamenih stolova.

 

 1. Početna mjesečna cijena zakupnine po prodajnom mjestu pod tačkom 1. iznosi:                                                                                                    

   

  STOLOVI PO BROJEVIMA

  Početna cijena po stolu u van sezoni /maj i septem./

  bez PDV-a

  Početna cijena po stolu u sezoni /jun, jul i avgust/

  bez PDV-a

  47-49

  385,00€

  550,00 €

  50-55

  690,00 €

  990,00 €

  56-59

  460,00 €

  660,00 €

  60-65

  630,00 €

  900,00 €

  66-68

  315,00 €

  450,00 €

  69-76

  670,00 €

  960,00 €

  77-79

  250,00 €

  360,00 €

  80-85

  500,00 €

  720,00 €

  86-89

  330,00 €

  480,00 €

  90-95

  500,00 €

  720,00 €

  96-98

  250,00 €

  360,00 €

Početna mjesečna cijena zakupnine po prodajnom mjestu pod tačkom 2. iznosi: u van sezoni /maj i septembar/ 300,00 € bez PDV-a, a u sezoni /jun, jul i avgust/ 535,00 € bez PDV-a.

III. Prva ponudjena cijena ne može biti manja od 10% početne cijene sa naznakom ponudjača za koje prodajno mjesto se nadmeće i koju vrstu proizvoda ce prodavati i za koji period /van sezone –maj i septembar ili sezona-jun, jul i avgust/ pa i u slučaju prijave jednog učesnika na javnom nadmetanju .

IV. Davanje u zakup prodajnih mjesta izvršit će se putem javnog nadmetanja – licitacije koja će se održati dana 25.04.2016. godine sa početkom u 10,00 h u prostorijama poslovne zgrade DOO «KOMUNALNO KOTOR», Kotor, Škaljari bb.

V. Pravo učešća u postupku javnog nadmetanja - licitacije imaju sva zainteresovana lica koja ispunjavaju uslove za obavljanje trgovine i nemaju dugovanja prema DOO «Komunalno Kotor» Kotor.

U postupku javnog nadmetanja ne mogu učestvovati zaposleni u DOO «Komunalno Kotor» Kotor.

VI. Učesnici javnog nadmetanja – licitacije dužni su da na ime učešća u postupku javnog nadmetanja uplate novčani iznos u visini od 10% od početne cijene iz tč.2. ovog oglasa do početka javnog nadmetanja, na žiro račun br. 505 – 1046 - 37 kod „Atlas mont banke“ Kotor ili na blagajni Preduzeća na dan licitacije i dostave na uvid rjesenje o registraciji

VII. Učesniku javnog nadmetanja koji ne uspije na licitaciji izvršit će se povraćaj uplaćenih sredstava iz tačke 6. ovog oglasa odmah po završetku postupka javnog nadmetanja.

VIII. Učesnik koji uspije na licitaciji dužan je zaključiti Ugovor o davanju u zakup prodajnog mjesta u roku od tri dana od završetka postupka licitacije nakon što predhodno uplati dostignutu cijenu zakupnine, a za van sezonu cijeli iznos, na žiro račun br. 505-1046-37 kod „Atlas mont banke“ Kotor ili na blagajni Preduzeća.

IX. Ukoliko učesnik ovog oglasa iz bilo kojih razloga ne uplati izlicitiranu cijenu i ne pristupi zaključenju ugovora gubi pravo na povraćaj kaucije a DOO «Komunalno Kotor» Kotor će se obratiti drugom ponuđaču u skladu sa redosljedom plasmana ponuda, i ponuditi izlicitirauj cijenu ponudjača koji je odustao.

Sva bliža objašnjenja mogu se dobiti na telefon 032/ 325-677.

 

Svečano otvoreno prvo postrojenja za kompostiranje u Crnoj Gori

PDFŠtampaEl. pošta

Na imanju kotorskog Komunalnog preduzeća u Kavču svečano je otvoreno prvo postrojenje za uspostavljanje kompostiranja u opštinama Kotor Tivat, Budva i Herceg Novi.

Svečanom otvaranju je prisustvovala državna sekretarka za zaštitu životne sredine, gradonačelnik opštine Kotor dr. Aleksandar Saša Stjepčević i gradonačelnik opštine Tivat Ivan Novosel. Riječ je o projektu uspostavljanje kompostiranja i selektivnog sakupljanja otpada finansiranog od strane Evropske unije i Ministarstva finansija, u realizaciji Komunalnog Kotor i partnerskih komunalnih preduzeća Tivta, Budve, Herceg Novog i kotorskog Eko centra “Delfin”.

“Ovim činom smo pokazali da ulazimo u jednu potpuno novu fazu promišljanja i djelovanja u okviru politike  zaštite životne sredine i komunalnog razvoja”, kazala je Daliborka Pejović, državna sekretarka za zaštitu životne sredine, koja je zvanično otvorila kompostanu.

“Od posebne je važnosti da smo konačno  počeli da bilježimo dobre rezultate u korišćenju IPA fondova smatrajući da je to veoma važan iskorak u smislu pripreme projekata koji treba da budu podržani od strane EU i svih međunarodnih finansijskih institucija. Od važnosti je i to što smo konačno počeli da stvaramo komunalnu i ekološku infrastrukturu. Ovo postrojenje je zasnovano na primarnoj i sekundarnoj selekciji što je jedan od dokaza  da više nijesmo centralizovani nego da idemo ka dobrom pravcu, upravo stvarajući uslove da je što manje otpada u našem okruženju. Ovaj primjer i način rada  treba da slijede i ostale opštine sa obale ali i cijele Crne Gore“, poručila je Pejovićeva.

Ovo je mali pionirski korak koji će, po njenim riječima biti velika misija koju treba da slijede i druge lokalne samouprave, nevladine organizacije, a građani će prevashodno razumjeti misiju koju svi skupa radimo.

 7s0a8487 1280x768 7s0a8467 1280x768 7s0a8475 1280x768

Zoran Mrdak, direktor kotorskog Komunalnog preduzeća je, pozdravljajući prisutne i učesnike u realizaciji projekta, naglasio da je opšti cilj projekta ispunjen.

Mrdak je kazao da je ukupan budžet projekta bio 443.427,44 eura.

Evropska delegacija u Crnoj Gori je učestvovala sa 314.667,94 €, ili 70,96%, Ministarstvo finansija 79,816,94 € ili 18%, a partneri u projektu su učestvovali sa 48.942,54 € ili 11,04€.

Realizaciju projekta vodio je međuopštinski projektni tim od deset članova na čelu sa projektnim menadžerom Jelenom Radunović.

U skladu sa projektnim aktivnostima izvršena je nabavka i instalacija opreme za kompostiranje zelenog otpada sa četiri pomenute opštine, a na imanju komunalnog preduzeća Kotor na površini od 600 m2, uz dodatno izgrađen i pripremljen veliki plato za proširenje kapaciteta uz svu neophodnu infrastrukturu.

Izvršena je nabavka i raspored 24 kontejnera za zeleni otpad, nabavka i instaliranje tri pres kontejnera u opštini Budva, nabavka i instaliranje 150 metalnih kontejnera u Herceg Novom i Tivtu, izrađen i publikovan edukativno informativni projekat i uspostavljena saradnja kroz razmjenu i zajedničko korišćenje kadrovskih i tehničkih potencijala na osnovu jednakosti i uzajamne koristi u skladu sa zakonodavstvom države Crne Gore.

Ovo je primjer, kazao je Mrdak dobre međuopštinske saradnje i primjer u regionu za održivo upravljanje otpadom.

Zeleni otpad koji je do sada odlagan po deponijama ili spaljivan na našim imanjima, od sada će se koristiti za proizvodnju komposta.

Mrdak je zahvalio članovima Evropske delegacije u Crnoj Gori, Ministarstvu finansija, Ministarstvu održivog razvoja i turizma, Državnoj sekretarki za zaštitu životne sredine Daliborki Pejović, direktorima komunalnih preduzeća sa saradnicima, eko centru Delfin, projektnom timu, saradnicima i zaposlenima u komunalnom preduzeću Kotor i kompanijama koje su učestvovale u projektu.

7s0a8408 1280x768 7s0a8438 1280x768 7s0a8501 1280x768

Prisutne je pozdravio i kotorski gradonačelnik dr Aleksandar Stjepčević naglašavajući važnost projekta koji će zeleni otpad iz tri bokeljske opštine i Budve tretirati na održivi način, a kompostiranje  doprinijeti smanjenju troškova održavanja javnih površina.

 

Strana 1 od 7

klaster otpad