Info

DOO "Komunalno Kotor" Kotor 
Škaljari bb, 85330 Kotor

Tel/fax: 032/325-677
Ž.R: 505-1046-37
PIB: 02013274
Reg. PDV: 20/31-00078-8
Web: www.jkpkotor.com

direktor@jkpkotor.com

nabavke@jkpkotor.com

finansije@jkpkotor.com

kapela@t-com.me

aziljkpkotor@t-com.me

zana@jkpkotor.com

milan@jkpkotor.com

zastitazs@jkpkotor.com

komunalnokotor@t-com.me

Parlamentarni izbori 2016.

Novosti

Opština Kotor i DOO "Komunalno Kotor" odabrani su da učestvuju u projektu "Prikupljanje podataka o komunalnom otpadu u jugoistočnoj Evropi"

PDFŠtampaEl. pošta

Na osnovu javnog poziva za učešće u projektu „Prikupljanje podataka o otpadu u zemljama Jugoistočne Evrope“, u periodu do 20. novembra 2014. godine, ukupno je dostavljeno 106 prijava opština i javnih komunalnih preduzeća iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Makedonije i Crne Gore.

Opština Kotor i DOO “Komunalno Kotor” odabrani su da učestvuju u projektu “Prikupljanje podataka o komunalnom otpadu u jugoistočnoj Evropi”.

Preliminarna selekcija pristiglih prijava izvršena je komisijski od strane nacionalnih/entitetskih Saveza opština i gradova, Udruženja komunalnih preduzeća i Udruženja za upravljanje otpadom u svim partnerskim zemljama. Rezultati preliminarne selekcije su zajedno sa svim prijavama dostavljeni komisiji koju su činili predstavnici GIZ-a, NALAS-a, SESWE i Aquasan mreže u BiH (koordinacioni odbor). Komisija je nakon analize i verifikacije dostavljene dokumentacije te konsultacija sa članovima nacionalnih komisija za preliminarni odabir opština, donijela konačnu listu od ukupno 16 odabranih opština i komunalni preduzeća za učešće u projektu.

Glavni cilj projekta je da javna komunalna preduzeća i opštine u Jugoistočnoj Evropi izgrade kapacitete da efikasnije razdvajaju i koriste podatke o prikupljenom, tretiranom i odloženom komunalnom otpadu. 

 

Licitacija Pijaca Kotor - kućice i Kućica za prodaju cvijeća - Kapela Škaljari

PDFŠtampaEl. pošta

Na osnovu Odluke br.3948 od 25.12.2014. godine, D.O.O.»Komunalno Kotor« Kotor oglašava

 

JAVNI POZIV - licitaciju

Za dostavljanje zatvorenih ponuda za davanje u zakup prodajnih objekata

 

I.Predmet ovog poziva je prikupljanje ponuda za davanje u zakup na odredjeno vrijeme:

I.1. deset prodajnih objekata montažnog tipa na natkrivenom dijelu gradske pijace u Kotoru /pod »Markat«/ za trgovinsku namjenu

 

 

Red.

broj.

Objekat

 

Površina u m²

 

Namjena

Početna mjeseč. cijena zakupa po objektu bez PDV-a.

 

Rok zakupa

 

1.

Objekat br. 1.

14,00

 

trgovina -bižuterija

500,00 €

 

1 godina

 

2.

Objekat br. 2.

14,00

trgovina-prodaja plastike

 

500,00 €

 

1 godina

 

3.

Objekat br. 3.

14,00

trgovina-prod. voća i pov

500,00 €

 

1 godina

 

4.

Objekat br. 4.

14,00

trgovina-prehrane i mješovite robe

 

500,00 €

 

1 godina

 

5.

Objekat br. 5. Objekat br. 6. Objekat br. 7.

14,00

14,00

14,00

trgovina-prehrane i mješovite robe

 

 

 

 

1.500,00 €

 

1 godina

 

6.

 

Objekat br. 8.

 

14,00

trgovina-prehrane i mješovite robe

 

500,00 €

 

1 godina

 

7.

 

Objekat br. 9. Objekat br. 10.

14,00

14,00

trgovina-prodaja ribe

1.000,00

1 godina

I.2. jednog prodajnog objekta kod kapele u Škaljarima po namjeni cvjećara sa početnom mjesečnom cijenom zakupa od 500,00 € bez PDV-a na odredjeno vrijeme za period od jedne godine .

II. Prodajni objekti se izdaju u viđenom stanju

III. Pravo učešća u postupku licitacije imaju pravna lica uz obavezu uplate 10% od početne cijene, do početka javne licitacije, na žiro račun br. 505-1046-37 ili na blagajni ovog Preduzeća.

Ponuda treba da sadrži:

1.Tačan naziv i adresu ponuđača, firmu, sjedište, PIB, JMB i šifru djelatnosti

2. Cijenu zakupa u € ( eurima)

3. Oznaku pozicije na koji se ponuda odnosi

Obaveza ponuđača je: da u dokumentaciji ponude dostave lične podatke:sjedište pravnog lica ,dokaz o registraciji, dokaz da pravno lice nije pod stečajem izdatog od nadležnog organa - Privrednog suda i dokaz da plaćanja prema pravnom licu nijesu obustavljena, dokaz da su izmirene poreske obaveze - akt Poreske uprave na čijem je području sjedište pravnog lica kao i dokaz da nema dugovanja zaključno sa 30.11.2014. godine prema D.O.O. »Komunalno Kotor« Kotor.

Sva priložena dokumenta moraju biti originali ili ovjerene kopije od nadležnog organa i ne starije od 6 mjeseci od dana objavljivanja javnog poziva

IV. Prilikom izbora najpovoljnijeg ponudjača polaziće se od kriterijuma: najviše ponuđene cijene.

V. Ponudu dostaviti u zapečaćenom kovertu s naznakom »Za javno nadmetanje« - ne otvaraj'' uz preciznu oznaku pozicije /redni broj / svakog radnog dana zaključno sa 15.01.2015. godine do 9,30 časova, neposrednom predajom na arhivi D.O.O.»Komunalno Kotor« Kotora, Škaljari b.b Kotor.

VI. Javno otvaranje, na koje su pozvani svi zainteresovani ponuđači će biti održano dana 15.01.2015. godine sa početkom u 10,00 časova u prostorijama D.O.O. »Komunalno Kotor« Kotor.

Ponude dostavljene poslije navedenog roka (neblagovremene), kao i one koje nijesu zapečaćene neće se razmatrati i vraćaju se ponuđaču.

Ponuda koja ne sadrži sve dokaze utvrđene tekstom javnog poziva smatra se nepotpunom i ista se neće razmatrati.

Učesnici na javnom pozivu će biti obaviješteni o ishodu istog u roku od 3 dana od dana otvaranja ponuda.

Sa najpovoljnijim ponuđačem će biti zaključen ugovor o zakupu objekta u roku od 3 dana od konačnosti Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

U slučaju da se najpovoljniji ponuđač povuče iz nadmetanja , D.O.O. »Komunalno Kotor« Kotor će zadržati depozit i obratiti se drugom ponuđaču u skladu sa redosljedom plasmana ponuda.

Ponuđaču čija ponuda ne bude prihvaćena, izvršiće se povraćaj iznosa garancije nakon zaključenja ugovora sa najpovoljnijim ponuđačem tj. ponuđačem čija je ponuda prihvaćena.

Sva bliža objašnjenja mogu se dobiti na telefon 032/ 325-677.


Komisija za sprovodjenje

postupka licitacije

 

Licitacija Pijaca Kotor - Riba

PDFŠtampaEl. pošta

Na osnovu Odluke br. 3946 od 25.12.2014.godine, D.O.O. «Komunalno Kotor» Kotor oglašava

 

JAVNO NADMETANJE - LICITACIJU

 

1. Za davanje u zakup na određeno vrijeme, za period 01.01.2015. godine do 31.12.2015.godine trinaest mjesta označenih brojevima 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 14 na kamenim stolovima za prodaju ribe, u unutrašnjem dijelu zelene pijace u Kotoru.

2. Početna cijena zakupnine utvrđuje se u iznosu od 200,00 € po jednom prodajnom mjestu /bez uračunatog PDV-a/.

3. Svaka naredna ponudjena cijena ne može biti manja od 10% početne cijene zakupnine.

4. Davanje u zakup prodajnih mjesta izvršit će se putem javne licitacije koja će se održati dana 15.01.2015. godine u 12,00 h u prostorijama Uprave D.O.O. «Komunalno Kotor» Kotor, Škaljari bb.

5. Pravo učešća u postupku javne licitacije imaju sva zainteresovana lica koja ispunjavaju uslove za obavljanje trgovine.

6. Učesnici javne licitacije dužni su da na ime učešća u postupku licitacije uplate novčani iznos u visini od 10% od početne cijene iz tč.2. ovog oglasa, najkasnije do početka javne licitacije na žiro račun br. 505-1046-37 kod Atlas banke Kotor ili na blagajni ovog Društva.

7. Učesniku javne licitacije koji ne uspije na licitaciji izvršit će se povraćaj uplaćenih sredstava iz tačke 6. ovog oglasa odmah po završetku postupka javnog nadmetanja.

8. Učesnik koji uspije na licitaciji dužan je zaključiti Ugovor o davanju u zakup prodajnog mjesta u roku od tri dana od završetka postupka javne licitacije, nakon što predhodno uplati dostignutu cijenu zakupnine na žiro račun br. 505-1046-37 kod Atlas banke Kotor ili na blagajni ovog Društva.

9. Ukoliko učesnik iz tačke 8. ovog oglasa iz bilo kojih razloga ne pristupi zaključenju ugovora, gubi pravo na povraćaj kaucije.

Sva bliža objašnjenja mogu se dobiti na telefon 032/ 325-677.

 

Komisja za sprovođenje

postupka licitacije

 

Objavljen tender za nabavku opreme za kompostanu

PDFŠtampaEl. pošta

The Public utility company Kotor intends to award a supply contract for the procurement of the equipment of the composting yard with financial assistance from the European Union and Ministry of Finance of Montenegro and Applicant Public utility company Kotor and its Partners Public utility companies Budva, Herceg Novi and Tivat in accordance with the rules of  IPA programme. The deadline for submission of tenders is 29/01/2015 10:00 am. Possible additional information or clarifications/questions shall be published on www.uom.co.me/?page_id=1507 .

DOO “Komunalno Kotor” Kotor objavljuje poziv za otvoreno međunarodno nadmetanje za dostavljanje ponuda za nabavku opreme za kompstanu na teritoriji opštine Kotor koju finansijski podržava Evropska unija u saradnji sa Ministarstvom finansija Crne Gore, aplikanta DOO „Komunalno Kotor“ Kotor i partnerima DOO „Komunalno“ Tivat, DOO „Komunalno“ Budva i „Komunalno – stambeno“ DOO Herceg Novi u skladu sa pravilima Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA). Rok za dostavljanje ponuda je 29/01/2015 u 10:00 časova. Eventualne dodatne informacije ili objašnjenja i pitanja biće objavljeni na sajtu: http://www.uom.co.me/?page_id=1507

 

Strana 11 od 14

klaster otpad