Novosti

Ponovljen poziv za licitaciju kamenih stolova na gradskoj pijaci

2021-07-09

27

Na osnovu Odluke br. 2712 od 09.07.2021. godine, Društvo sa ograničenom odgovornošću  „Komunalno Kotor“ Kotor raspisuje  

 

JAVNO NADMETANJE - LICITACIJU

 

      Predmet javnog nadmetanja je davanje u zakup na određeno vrijeme, za period 12.07.2021. godine do 15.09.2021. godine.

  1. Deset mjesta na kamenim stolovima za prodaju bižuterije, suvenira, knjiga, slika, plažne galanterije i sl. u spoljašnjem dijelu zelene gradske pijace u Kotoru.

  1. Jedno mjesto za postavljanje tipskog montažnog objekta br. 8 za prodaju brze hrane, sladoleda, kokica i sl. u spoljašnjem dijelu zelene gradske pijace naspram kamenih stolova.

  1. Početna mjesečna cijena zakupnine po prodajnom mjestu pod tačkom 1. iznosi:

 

 

STOLOVI PO BROJEVIMA  

Početna mjesečna cijena po stolu bez PDV-a

 

50-55

690,00 €

56-59

460,00 €

60-65

630,00 €

66-68

315,00 €

69-76

670,00 €

77-79

250,00 €

80-85

500,00 €

86-89

330,00 €

90-95

500,00 €

96-98

250,00 €

 

Početna mjesečna cijena zakupnine po prodajnom mjestu  pod tačkom 2. iznosi:  400,00 € bez PDV-a.

III.  Prva i svaka naredna ponudjena cijena  ne može biti manja  od 10% početne cijene sa naznakom ponudjača za koje prodajno mjesto se nadmeće pa i u slučaju prijave jednog učesnika na javnom nadmetanju .

  1. Davanje u zakup prodajnih mjesta izvršit će se putem javnog nadmetanja – licitacije koja će se održati dana 12.07.2021. godine sa početkom u 09,00 h u prostorijama upravne zgrade DOO „Komunalno Kotor“ Kotor, Škaljari  bb.

  1. Pravo učešća u postupku javnog nadmetanja - licitacije imaju sva zainteresovana lica koja ispunjavaju uslove za obavljanje trgovine i prilože atest i fotografiju montažnog objekta i nemaju dugovanja prema DOO „Komunalnom Kotor“ Kotor.

  1. Učesnici javnog nadmetanja – licitacije dužni su da na ime učešća u postupku javnog nadmetanja uplate novčani iznos u visini od 10% od početne cijene iz tč.2. ovog oglasa najkasnije pola sata do početka javnog nadmetanja, na žiro račun ili na blagajni ovog Preduzeća.

VII. Učesniku javnog nadmetanja koji ne uspije na licitaciji izvršit će se povraćaj uplaćenih sredstava iz tačke 6. ovog oglasa odmah po završetku postupka javnog nadmetanja.

VIII. Učesnik koji uspije na licitaciji  dužan je zaključiti Ugovor o davanju u zakup prodajnog mjesta u roku od tri dana  od završetka  postupka licitacije nakon što predhodno uplati  dostignutu cijenu zakupnine, a za van sezonu cijeli iznos, na žiro račun br. 535-5347-43 kod „Prve banke“ Kotor ili na blagajni ovog Društva.

  1. Ukoliko učesnik ovog oglasa iz bilo kojih razloga ne uplati izlicitiranu cijenu i ne pristupi zaključenju ugovora gubi pravo na povraćaj kaucije a DOO „Komunalno Kotor“ Kotor će se obratiti drugom ponuđaču u skladu sa redosljedom plasmana ponuda, i ponuditi izlicitiranu cijenu ponudjača koji je odustao.

     Sva  bliža objašnjenja mogu se dobiti na telefon 032/ 325-677.

 

 

 

 

 

Ponovljen poziv za dostavljanje ponuda za zakup prodajnih objekata na gradskoj pijaci

2021-07-09

41

Objavljen interni oglas - Referent za zaštitu i zdravlje na radu

2021-07-08

28

Objavljen interni oglas - Rukovodilac tehničke službe

2021-07-08

26