Novosti

Ponovljen poziv za dostavljanje ponuda za zakup prodajnih objekata na gradskoj pijaci

2021-07-09

42

Na osnovu Odluke br.2710 od 09.07.2021.godine, DOO »Komunalno Kotor« Kotor oglašava

 

 JAVNI POZIV 

Za dostavljanje zatvorenih ponuda za davanje u zakup prodajnih objekata

 

Predmet ovog poziva je prikupljanje ponuda za davanje u zakup na odredjeno vrijeme:

Pet prodajnih objekata montažnog tipa na natkrivenom dijelu gradske pijace u Kotoru /pod »Markat«/ za trgovinsku namjenu

 

Red.

broj.

 

Objekat

 

Površina u m² po objektu

 

Namjena

Početna mjeseč. cijena zakupa po objektu  

bez PDV-a.

 

Rok zakupa

 

1.

 

Objekat br.

 1, 3, 6, 7 i 9

 

 

14,00

 

 

trgovina –prehrambeni proizvodi

 

 

500,00 €

 

 

     6 mjeseci

 

  1. Prodajni objekti se izdaju u viđenom stanju

III. Pravo učešća u postupku licitacije imaju  pravna i fizička lica uz obavezu  uplate 10% od početne cijene, pola sata prije početka javne licitacije, na žiro račun br. 535-5347-43 ili na blagajni Društva. 

Ponuda treba da sadrži:

1.Tačan naziv i adresu ponuđača, firmu, sjedište, PIB, JMB i šifru djelatnosti

  1. Cijenu zakupa u € ( eurima)

  2. Oznaku pozicije na koji se ponuda odnosi

  3. Pečat i potpis za privredna društva i preduzetnike, odnosno potpis ponudjača za fizička lica.

Obaveza ponuđača za pravna lica i preduzetnike  je  da u dokumentaciji ponude dostave lične podatke: sjedište pravnog lica, dokaz o registraciji, dokaz da pravno lice nije pod stečajem  izdatog od nadležnog organa - Privrednog suda i dokaz da plaćanja prema pravnom licu nijesu obustavljena, dokaz da su izmirene poreske obaveze - akt Poreske uprave na čijem je području sjedište pravnog lica kao i dokaz da nema dugovanja zaključno sa 30.06.2021. godine prema DOO »Komunalno Kotor«.

Sva priložena dokumenta moraju biti originali ili ovjerene kopije od nadležnog organa i ne starije od 6 mjeseci od dana objavljivanja javnog poziva

Obaveza ponudjača za fizička lica je: da u dokumentaciji ponude dostavi  lične podatke (ime i prezime, adresa stanovanja, JMBG i broj lične karte), - i dokaz da nema dugovanja zaključno sa 30.06.2021. godine prema DOO »Komunalno Kotor« Kotor po bilo kom osnovu.

  1. Prilikom izbora najpovoljnijeg ponudjača polaziće se od kriterijuma: najviše ponuđene cijene.

  1. Ponudu dostaviti u zapečaćenoj koverti s naznakom »Za javno nadmetanje« - ne otvaraj'' uz preciznu oznaku pozicije /redni broj / svakog radnog dana zaključno sa 12.07.2021.godine do 7,30 časova, neposrednom predajom na arhivi DOO.»Komunalno Kotor« Kotora, Škaljari b.b Kotor.

  1. Javno otvaranje, na koje su pozvani svi zainteresovani ponuđači će biti održano dana 12.07.2021.godine sa početkom u 08,00 časova u prostorijama DOO »Komunalno Kotor«  Kotor.

Ponude dostavljene poslije navedenog roka (neblagovremene), kao i one koje nijesu zapečaćene neće se razmatrati i vraćaju se ponuđaču.

Ponuda koja ne sadrži sve dokaze utvrđene tekstom javnog poziva smatra se nepotpunom i ista se neće razmatrati.

Učesnici na javnom pozivu će biti obaviješteni o ishodu istog u roku od 3 dana od dana otvaranja ponuda.

Sa najpovoljnijim ponuđačem će biti zaključen ugovor o zakupu objekta u roku od 3 dana od konačnosti Odluke o  izboru najpovoljnijeg ponuđača.

U slučaju da  se najpovoljniji  ponuđač povuče iz nadmetanja, D.O.O. »Komunalno Kotor« Kotor će zadržati depozit i obratiti se drugom ponuđaču u skladu sa redosljedom plasmana ponuda.

Ponuđaču čija ponuda ne bude prihvaćena, izvršiće se povraćaj iznosa garancije nakon zaključenja ugovora sa najpovoljnijim ponuđačem tj. ponuđačem čija je ponuda prihvaćena.

Napomene:

I.Ugovor o zakupu  može se zaključiti samo sa ponudjačem koji je dostavio ponudu, odnosno:

a)ukoliko je ponudjač fizičko lice Ugovor će se zaključiti sa fizičkim licem,

b)ukoliko je ponudjač privredni subjekat Ugovor će se zaključiti sa privrednim subjektom

 

II.Prilikom zaključenja  ugovora izabrani ponudjači su dužni dostaviti garanciju Ugovora – za pravna lica i preduzetnike tri mjenice sa mjeničnim ovlašćenjima, a za fizička lica depozit u iznosu jedne mjesečne zakupnine.

III.Dosadašnji korisnici u koliko ne budu izlicitirali objekat na koji su imali u zakup, dužni su da vrate ključeve, jer u protivnom izvršit će se zamjena brave i objekat ustupiti licu kao  najboljem ponidjaču. 

Sva  bliža objašnjenja mogu se dobiti na telefon 032/ 325-677.

Ponovljen poziv za licitaciju kamenih stolova na gradskoj pijaci

2021-07-09

27

Objavljen interni oglas - Referent za zaštitu i zdravlje na radu

2021-07-08

28

Objavljen interni oglas - Rukovodilac tehničke službe

2021-07-08

26